ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від ___ січня 2016 року                                                                                                     №

 

Про затвердження Порядку визначення та відшкодування

збитків міському  бюджету, заподіяних

внаслідок використання землі з порушенням

законодавства про плату за землю на території  Дубровицької міської ради

 

 

 

Враховуючи, що використання землі є платним, з метою дотримання вимог земельного законодавства щодо використання землі та оформлення прав на неї, врегулювання питань відшкодування збитків за фактичне користування землі без правовстановлюючих документів на них, а також, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету для успішної реалізації програми соціально-економічного розвитку міста, на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України,Господарського кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року №284, керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок визначення та відшкодування збитків міському бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про оплату за землю на території Дубровицької міської ради (додаток 1).

 

2. Затвердити склад комісії з визначення збитків (додаток 2).

 

3. Затвердити форму акту про визначення збитків (додаток 3).

 

4. Встановити, що дане рішення набуває чинності з дня його прийняття.

 

5. Опублікувати повідомлення про прийняте рішення в газеті «Дубровицький вісник» та оприлюднити на офіційному сайті Дубровицької міської ради.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та охорони довкілля, а організацію виконання на заступника міського голови Яременка Ю.А.

 

 

Міський голова                                                                               Б.Микульський

Додаток 1

до рішення Дубровицької міської ради

від « ___» ______________ № ______

 

ПОРЯДОК

визначення та відшкодування збитків міському бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про оплату за землю на території Дубровицької міської ради

Згідно статті 13 Конституції України земля, її надра є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Статтею 14 Конституції визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Відповідно до статті 142 Конституції матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Статтею 143 Конституції визначено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що міські ради правомочні розглядати та вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законам до їх відання.

Частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що рада в межах повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Відповідно до Земельного кодексу України і Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення питань щодо передачі земель комунальної власності у власність чи користування, оренду громадянам та юридичним особам є виключним правом міської ради, як суб’єкта права власності на землю.

Стаття 12 Земельного кодексу України визначає повноваження міських рад у галузі земельних відносин на території міст, зокрема, пункт «а» передбачає розпорядження землями територіальних громад.

Статтею 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.

Статтею 152 Земельного кодексу України передбачені способи захисту прав на земельні ділянки. Зокрема, пункт «ґ» частини третьої цієї статті встановлює, що захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом відшкодування заподіяних збитків.

У відповідності до пункту «д» статті 156 Земельного кодексу України, власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок неодержання  доходів  за час тимчасового невикористання земельної ділянки.

Цей Порядок розроблений з метою посилення контролю за оформленням правовстановлюючих документів на землю, створення єдиних організаційно–правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами та, як наслідок, неодержання місцевим бюджетом плати за оренду земельних ділянокв м. Дубровиця, а також їх відшкодування Дубровицькій міській раді.

Порядок застосовується у випадках неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами та, як наслідок, неодержання Дубровицькою міською радою плати за оренду земельних ділянокв м. Дубровиця.

Статтею 144 Конституції України та статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Відповідно, даний Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб’єктів підприємницької діяльності–фізичних осіб, а також громадян, яким рішеннями Дубровицької міської ради надані в оренду земельні ділянки у межах м. Дубровиця.

1. Нормативні посилання

Зазначений Порядок розроблений на підставі наступних нормативно–правових актів: Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (із змінами) «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

2. Визначення термінів.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

власник земельної ділянки, орендодавець – Дубровицька міська рада;

земельна ділянка– частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

землі Дубровицької міської ради – земельні ділянки в межах населеного пункту, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії;

документи, що посвідчують право на земельну ділянку– право оренди (право власності, користування) земельної ділянки посвідчується договором оренди землі;

оренда– засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;

будівля– вид споруди, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів;

нежитлове приміщення– приміщення в структурі житлового будинку, що не належитьдо житлового фонду, є самостійним об’єктом цивільно–правових відносин;

збитки– витрати, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які власник земельної ділянки (сторона) одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною; доходи, які Дубровицська міська радамогла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода);

неустойка (штраф, пеня)– визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання, зокрема в разі прострочення виконання;

неодержаний доход– це доход, який міг би одержати власник землі – Дубровицька міська рада,із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян;

орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

суб’єкт– юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні (громадяни, суб’єкти підприємницької діяльності, особи без громадянства, іноземці) особи, якими допущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких Дубровицькій міській раді спричинені збитки;

нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,  визначений за встановленими і затвердженими нормативами;

ставка земельного податку– законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

3. Сфера дії Порядку.

Порядок встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, заподіяних Дубровицькій міській раді внаслідок порушення вимог земельного законодавства.

Фізичні та юридичні особи, у разі використання ними земель міста з порушеннями вимог статей 125, 126, 206 Земельного кодексу України, повинні відшкодувати Дубровицькій  міській раді збитки, спричинені їх діями або бездіяльністю.

Збитки відшкодовуються внаслідок використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону.

 

4. Порядок підготовки та оформлення матеріалів на комісію по визначенню збитків.

 

4.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню збитків здійснює комісія по визначенню розмірів збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам Дубровицької міської ради.

4.2. На засідання комісії по визначенню збитків для розгляду готуються наступні матеріали:

- копія рішення Дубровицької міської ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (при наявності);

- акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово–картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки;

- довідка органу державної податкової служби щодо плати за землю;

- розрахунок суми збитків, затверджений комісією по визначенню збитків на підставі розрахунку розміру орендної плати за земельну ділянку;

- письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з доказами надсилання. Повідомлення повинно бути надіслане не пізніше, ніж за 10 днів до дати засідання комісії.

- копії матеріалів листування Дубровицької міської ради з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);

- інформаціящодо власника нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, наданій в оренду (при наявності);

 - інші документи.

 

5. Порядок нарахування збитків.

 

5.1. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.

5.2. У випадку неоформлення документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Дубровицької міської ради про надання або поновлення права оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення строку, встановленого в рішенні Дубровицької міської ради для оформлення документу, що підтверджує право користування земельною ділянкою.

5.3. У разі невідповідності розміру орендної плати згідно договору оренди землі вимогам чинного законодавства, збитки визначаються за період використання земельної ділянки з порушенням вимог.

5.4. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства (укладенні договору оренди землі).

 

6. Порядок відшкодування збитків.

6.1. Після затвердження акту про визначення збитків рішенням виконкому Дубровицької міської ради у п’ятиденний термін направляє суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 1) та договір про добровільне відшкодування збитків (додаток 2).

6.2. У повідомленні зазначаються:

- результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконкому Дубровицької міської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;

- попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10–денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

6.3. Повідомлення підписується міським головою або іншою уповноваженою особою та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис.

6.4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків.

6.5. Добровільне відшкодування збитків здійснюється шляхом укладання договору про відшкодування збитків.

6.6. Невід’ємними частинами договору є:

-   розрахунок суми збитків;

-   акт комісії про визначення збитків власнику землі;

- рішення виконкому Дубровицької міської ради про затвердження акту про визначення збитків власнику землі.

6.7. Договір про відшкодування збитків підписується міським головою або іншою уповноваженою особою та особою (її представником),  яка має відшкодувати збитки.

6.8. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, за матеріалами щодо відшкодування збитків готується позов про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.

6.9. Матеріалами для підготовки позову в інтересах Дубровицької міської ради про відшкодування збитків є:

- копія рішення Дубровицької міської ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (при наявності);

- акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово–картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки;

- довідка органу державної податкової служби;

- інформаціящодо власника нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, наданій в оренду (при наявності);

- розрахунок суми збитків, затверджений комісією по визначенню збитків на підставі розрахунку розміру орендної плати за земельну ділянку;

- письмове повідомлення представникам підприємств, установ, організацій та громадянам, якими нанесені збитки про час та дату засідання комісії та докази його надсилання;

- інші документи, що підтверджують використання земельної ділянки суб’єктами з порушенням вимог земельного законодавства, які будуть відшкодовувати збитки (фото фіксація);

- акт про визначення збитків власнику землі;

- рішення виконкому Дубровицької міської ради про затвердження відповідного акту;

- повідомлення  про необхідність відшкодування збитків та докази його надсилання;

- договір про добровільне відшкодування збитків (при наявності);

- копії матеріалів листування Дубровицької міської ради з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);

- інші необхідні документи за вимогою.

6.10. 3а згодою голови комісії матеріали можуть бути направлені до органів прокуратури для проведення перевірки в порядку статей 19, 20, 36-1 Закону України «Про прокуратуру», притягнення винних до встановленої законом відповідальності та вжиття в інтересах Дубровицької міської ради заходів прокурорського реагування.

 

 

Секретар ради                                                                                  М.Годунко

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Дубровицької міської ради

від « ___» ______________ № ______

 

СКЛАД КОМІСІЇ

 з питань визначення  збитків, заподіяних  Дубровицькій міській раді  внаслідок

    невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок

та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.

з.п.

П.І.Б.

Посада

1.

Яременко Юрій Аркадійович

заступник міського голови, голова комісії

 

2.

Пшенична Катерина Данилівна

завідувач сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, заступник голови комісії

3.

Столярець Марія Миколаївна

начальник організаційно-правового відділу  міської ради, секретар комісії

4.

 Іванов Володимир Якович

депутат міської ради, голова постійної комісія з питань земельних відносин та охорони довкілля(за згодою)

5

Годунко Валентина Степанівна

депутат міської ради,  член постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків (за згодою)

6.

Краглевич Віктор Васильович

депутат міської ради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та транспорту (за згодою)

7.

 Сімаченко Віталій Геннадійович

 

 начальник управління Держгеокадастру у Дубровицькому  районі (за згодою)

8.

 Панько Любов Леонідівна

 

заступник начальника Дубровицького ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області (за згодою)

9

Мазанович Ігор Юрійович

Головний спеціаліст юридичного сектору Дубровицької РДА (за згодою)

 

Секретар ради                                                                                М.Годунко

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення Дубровицької міської ради

від « ___» ______________ № ______

 

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Дубровицької міської ради

№___ від „___”________20__ р.

 

АКТ

про визначення збитків власнику землі

« ___ » ____________ 20 ___ р.                                                                               м. Дубровиця

 

Комісією для визначення збитків власнику землі (далі - Комісія), що  діє на підставі рішення ___ сесії Дубровицької міської ради VІІ скликання від „____”________ 2015р. № ___, у складі (додаток 2) за участю представника суб’єкта  господарювання складено цей акт.

Зміст акту:

1.Загальна частина, в якій зазначаються:

1.1. Визначення підстав для користування суб’єктом земельною ділянкою або територією об’єкту благоустрою або констатація їх відсутності.

1.2. Опис земельної ділянки (встановлено об’єкт, розпочато будівництво, вільна, тощо).

1.3.  Констатація факту сплати коштів  за користування ділянкою чи територією,  або   відсутності  (часткової сплати).

2. Перелік документів (рішення, розпорядження, листи), з якими працювала комісія.

3. Розрахунок розміру збитків за використання суб’єктом господарювання земельної ділянки (території) за фактичною адресою станом на перше число місяця проведення засідання комісії.

4.Заключна частина, в якій:

4.1. Сума неодержаного Дубровицькою міською радою доходу визначається збитками, які нанесені міській раді за час фактичного використання (невикористання) земельної ділянки (території).

4.2. Акт подається на затвердження виконавчому комітету Дубровицької міської ради.

 

 

Секретар ради                                                                                  М.Годунко

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту

Порядку визначення та відшкодуваннязбитків міському  бюджету, заподіяних

внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю

на території  Дубровицької міської ради

 

_______ 2016року                                                                                                  м. Дубровиця

 

Назва регуляторного органу: Дубровицька міська рада

Назва документа: проект рішення Дубровицької міської ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків міському бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю на території Дубровицької міської ради».

Розробник аналізу регуляторного впливу: міськвиконком Дубровицької міської ради

Відповідальна особа: Пшенична Катерина Данилівна

Контактний телефон: (03658) 2-01-92

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

З метою посилення контролю за оформленням правовстановлюючих документів на землю, створення єдиних організаційно–правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю та використання землі з іншими порушеннями законодавства про плату за землю фізичними та юридичними особами і, як наслідок, неодержання місцевим бюджетом плати за оренду земельних ділянокв м. Дубровиця, а також їх відшкодування Дубровицькій міській раді, на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України,Господарського кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року №284, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,розроблено проект рішення Дубровицької міської ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків міському  бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю на території Дубровицької міської ради».

Прийняття вказаного рішення Дубровицької міської ради дасть змогу затвердити вказаний Порядок, а також потягне за собою створення єдиних організаційно–правових засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землюфізичними та юридичними особами, а також їх відшкодування Дубровицькійміській раді.

 

2.Визначення цілей державного регулювання.

Регуляторний акт спрямований на створення єдиних організаційно–правових засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землюфізичними та юридичними особами, в межах міста Дубровиця,а також їх відшкодування Дубровицькоїміській раді.

 

 

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

            Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутність Порядку визначення та відшкодування збитків міському  бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю на території Дубровицької міської ради, призведе до того, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

            Друга альтернатива – розробити та затвердити Порядок визначення та відшкодування збитків міському  бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю на території Дубровицької міської ради.

Таким чином, приймається другий альтернативний варіант, оскільки він спрямований на виконання вимог чинного законодавства в питаннях визначення та відшкодування збитків міському  бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю на території Дубровицької міської ради, та це дозволить досягти поставленої цілі.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Даний регуляторний акт запроваджується з метою здійснення процесу визначення  та забезпечення відшкодування збитків Дубровицькій міській раді, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землюфізичними та юридичними особами. Вказані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує порядок визначення розмірів вказаних збитків, а також їх відшкодування Дубровицькій міській раді.

            Регуляторний акт – місцевий нормативно–правовий акт, який установлює загальні вимоги до визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землюфізичними та юридичними особами, а також їх відшкодування Дубровицькій міській раді.

            Порядок визначення та відшкодування збитків міському бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю на території Дубровицької міської ради, застосовується у випадках неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами та поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб’єктів підприємницької діяльності–фізичних осіб, а також громадян, яким рішеннями Дубровицької міської ради надані в оренду земельні ділянки у межах м. Дубровиця.

            Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Дубровицької міської ради http://dubrmrada.rv.ua.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

            Дія даного регуляторного акту передбачає можливість встановлення єдиного Порядку визначення та відшкодування збитків міському бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю, який буде відповідати вимогам чинного законодавства.

Дія даного регуляторного акта негативних наслідків не матиме.

 

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та громадян внаслідок дії регуляторного акта.

З прийняттям регуляторного акта головними очікуваними результатами є прозорість діяльності Дубровицької міської ради та чіткий механізм визначення та відшкодування Дубровицькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землюта неодержання плати за оренду земельних ділянок, а також збільшення надходження коштів у бюджет міста від відшкодування Дубровицькій міській раді вказаних збитків.

            На дію регуляторного акта можуть впливати зовнішні чинники, пов’язані із змінами в законодавстві. Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

 

7. Обґрунтування дії запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Даний регуляторний акт не має обмеження строку дії.

У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

8. Визначені показники результативності регуляторного акту.

            В процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта будуть досліджуватися наступні показники:

-       сума відшкодувань, в т.ч.:

-       сума добровільних відшкодувань збитків,

-       сума збитків, стягнених за рішенням суду;

-       кількість суб’єктів, на які після прийняття рішення Рівненської міської ради, поширюється даний Порядок.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

            Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до прийняття  цього акта.

            Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше ніж через два роки з моменту набрання чинності цим актом.

            Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

            Відстеження кількості суб’єктів, які отримають рішення Рівненської міської ради про передачу у власність або надання у постійне користування або оренду земельних ділянок та які звернуться із заявами (клопотаннями) щодо передачі у власність або надання у постійне користування або оренду земельних ділянок буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних.

 

Розробник проектуПорядку визначення та відшкодування збитків міському бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю на території Дубровицької міської радисектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

 

 

Завідувач сектору з питань містобудування,

 

архітектури та земельних відносин                                                                      К.Д.Пшенична