УК Р А Ї Н А

Рівненська область                                                            ПРОЕКТ

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

від  ___________  2016 року                                                                                                                                               №

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 27 січня 2015 року № 947 «Про встановлення податку

на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки»

 

Керуючись Законом України від 24 грудня 2015 року № 909 – VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», відповідно до пунктів 24 та 28 частини 1 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради та в інтересах територіальної громади, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

         I. Внести до рішення міської ради від 27 січня 2015 року № 947 «Про встановлення податку на нерухоме майно» такі зміни:

         1. В додатку 1 «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»:

         1.1. підпункт 4.1 пункту 4 викласти в такій редакції:

«4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості -                  на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).»;

         1.2. підпункт 5.1 пункту 5 викласти в такій редакції:

«5.1. Встановити ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, за 1 кв. метр бази оподаткування в розмірі:

а) 1 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів житлової нерухомості;

б) 0 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової нерухомості в частині господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо), які використовуються без отримання прибутку;

в) 2 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо), які використовуються без отримання прибутку.»;

1.3. у підпункті 7.1 пункту 7:

- у підпунктах «а», «б», «в» слова «зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 додатка 1 до рішення» виключити;

- доповнити підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).»;

1.4. Додатки до рішення №2,3 від 27.01.2015р. вважати такими, що втратили чинність.

         ІІ. Дане рішення набуває чинності з дня прийняття та застосовується з    01 січня 2016 року.

         ІІІ. Начальнику фінансово-економічного відділу Дубровицької міської ради Великій І.С.  забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної фіскальної служби у Дубровицькому районі.

 

IV. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів з урахуванням вимог даного рішення покласти наорган державної фіскальної служби у Дубровицькому районі.

Міський голова                                                           Б.Микульський

 

АНАЛІЗ регуляторного впливу

Назва регуляторного органу: Дубровицька міська рада

 

Назва документа:проект рішенняПро внесення змін до рішення міської ради

від 27 січня 2015 року № 947 «Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки».

Розробник аналізу регуляторного впливу: організаційно-правовий відділвиконавчого комітету Дубровицької міської ради

 

п/п

Рубрика аналізу

Характеристика

 

 

1

Проблема,якупередбачаєтьсявирішити

  • Опис проблеми та їїпрояв
  • Причинивиникнення
  • Накогопроблемамає вплив

У зв'язку зі змінами в законодавстві, а саме зміни внесені Законом № 909 від 24.12.2015р.виниклапроблема невідповідності діючогорегуляторногоактущодо справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянкинормам Податкового кодексу України.

Впровадження даного регулювання є доцільним,оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети — приведення порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина території міста Дубровиця у відповідністідо чинного законодавства.

До кола суб'єктів, на яких проблема має вплив,належать:

- юридичні особи - платники даних податків;

- фізичні особи - платники даних податків;

- органи місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

2

Цілі державного регулювання

-впорядкування сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

у відповідності до Податкового кодексу

України;

- встановлення ставок даних податків;

- реалізація податкової політики в частині збільшення

надходжень до бюджету міста Дубровиці.

 

 

3

Альтернативи та  їх оцінки

Альтернативними способами досягнення визначених цілей

є:

- залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

- прийняття даного регуляторного акта.

Першою альтернативою є залишення діючого порядку,

тобто неприйняття даного регуляторного акту. Ця

альтернатива є неприйнятною.

Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана

останній, оскільки прийняття даного регуляторного акту

забезпечить  виконання вимог  Податкового  кодексу

України з внесеними до нього змінами щодо його

вдосконалення.

 

 

4

Механізми використані в документі для досягнення

поставлених цілей та вирішення проблеми

Механізм  дії  запропонованого  регуляторного  акта

 

 

спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної

 

 

проблеми, а саме:

 

 

-

податок на нерухоме майно сплачується фізичними та

 

 

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової

 

нерухомості.

 

 

 

 

 

5

Очікувані результати

Інформація надається в Таблиці вигод та витрат.

 

6

Термін дії документа

Проект рішення передбачає затвердженняставокподатку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

на 2016 рік.

Термін дії запропонованого регуляторного акта має

постійний характер з моменту набрання ним чинності, з

можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі

зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних

випадках.

 

7

Показники

результативності

Для визначення результативності цього регуляторного акта

пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки,

грн.;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб,

на яких поширюватиметься дія акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або

фізичних осіб з основних положень акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами

господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням

вимог акта.

 

8

Заходи по відстеженню

результативності

Базове відстеження результативності буде здійснюватись

до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне  відстеження  результативності  планується

здійснити через рік після набуття чинності регуляторного

акта.

При проведенні відстеження результативності даного

регуляторного акта будуть використовуватися офіційні

статистичні  дані  фіскальної  служби,  фінансового

управління.

 
         

 

 

 

Таблиця вигод та витрат

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів влади

Отримання додаткових надходжень до

бюджету від зміни ставок по даному

податкуі можливість збільшення витрат

на фінансування покладених на органи

місцевого самоврядування повноважень

Процедура розробки регуляторного акта

(витрати  робочого  часу  спеціалістів

пов’язані з підготовкою регуляторного

акта).

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Надходження коштів від впровадження даногоподаткубудеспрямованона вирішення соціальних проблем населення та покрашення

інфраструктури міста, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.

Витрати на сплату податку на нерухоме

майно,

юридичні особи та фізичним особам,

які мають у власності об’єкти житлової та

нежитлової нерухомості,

що підлягатимуть оподаткуванню.

 

 

 

 

Інтереси громадян

 

 

 

 

Надходження коштів від осіб, які єплатниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення міста.

Збільшення витрат власників престижних

котеджів та тих громадян, які мають у власності декілька помешкань і використовують їх з метою отримання доходів.

                   

 

 

Начальник організаційно-правового відділу                               М.Столярець