Проект

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

___ _________2016 року                                                                                                                                                       №

 

Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами в м. Дубровиця

 

Керуючись пунктом 13 частини "а" статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України “Про охорону культурної спадщини“, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“,пунктом 1 статті 16 Закону України “Про рекламу“, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067,   виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити «Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дубровиця» (додається).

 

2. Зобов’язати всіх розповсюджувачів зовнішньої реклами укласти договори на тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами.

 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від  24.12.2008р. № 382 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами" вважати таким, що втратило чинність.

 

4. Покласти функції щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради (Пшенична К.Д.).

 

5. Начальнику організаційно-правового відділу (Столярець М.М.) розмістити рішення на офіційному сайті  Дубровицької міської ради в мережі Інтернет.

 

6. Дане рішення набуває чинності з моменту прийняття.

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Яременка Ю.А.).

 

 

 

Міський голова                                                                               Б. Микульський

 

 

 

                                                                                                                                                                              Додаток

 

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

У МІСТІ ДУБРОВИЦЯ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Дубровиця (далі – Порядок) регулює правові відносини між виконавчим комітетом Дубровицької  міської ради та фізичними і юридичними (незалежно від форм власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м.Дубровиця, та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, вимоги до проектування рекламних засобів, розміщення (встановлення, монтаж, населення), експлуатації та демонтажу, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

            алея - тверде покриття в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

            пішохідна доріжка - елемент дороги, вулиці, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

            дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

            місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

            спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспоранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

            вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане приміщення, не вважається рекламою;

            зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості. А також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

            розповсюджувач зовнішньої реклами-особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

            самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу;

            після прийняття виконавчим комітетом Дубровицької міської ради рішення про відмову у надані дозволу, продовженні дозволу або його скасування, не вважається самовільно встановленим рекламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом Дубровицької міської ради відповідного рішення за такою заявою;

            соціальна реклама - інформація будь - якого виду, розповсюджена в будь - якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

1.3. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”, Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №  2067 ( далі - Типові правила), Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності».

1.4. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Дубровиця, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому числі на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Порядок є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності - фізичними та юридичними особами.

1.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з дотриманням Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку дотримання тиші в громадських місцях на території міста Дубровиця.

1.6. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому цим Порядком.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом забороняється.

 

2. ДОЗВІЛЬНИЙ ОРГАН.

2.1. Дозвільним органом для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Дубровиця є виконавчий комітет міської ради.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ.

3.1. Для одержання дозволу замовник реклами подає до виконавчого комітету Дубровицької міської ради заявку за формою згідно з додатком № І до цього Порядку.

До заявки додаються:

3.1.1 Фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см.), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

3.1.2 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

3.2 Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу спеціаліст  сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету Дубровицької міської ради в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

4. До повноважень виконавчого комітету Дубровицької міської ради належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- підготовка проекту рішення щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету ;

5. За наявності документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється спеціалістом виконавчого комітету в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.

Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом міського голови, скріпленим печаткою міської ради.

Протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряється місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця приймається рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету заявнику видається для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком № 3 та визначаються зацікавлені органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету протягом трьох днів заявникові надсилається вмотивована відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи

6. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, спеціаліст виконавчого комітету міської ради письмово повідомляє про це заявника.

Дата і номер рішення виконавчого комітету про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені виконавчим комітетом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

Протягом строку, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх спеціалісту виконавчого комітету разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття виконавчим комітетом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 6 цього Порядку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування. У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 6 цього Порядку, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

Протягом п'яти днів з дати прийняття виконавчим комітетом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до міського бюджету.

7. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 5 цього Порядку, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робиться відповідний запис в журналі реєстрації.

8. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і відділом містобудування та архітектури Дубровицької  райдержадміністрації.

На вимогу виконавчого комітету дозвіл погоджується з:

- національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

9. У разі, відмови у погодженні дозволу органами, зазначеними в пункті 8. цього Порядку, розповсюджувачу реклами надсилається мотивоване повідомлення. Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена розповсюджувачем реклами відповідно до законодавства.

10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

11. Спеціалістсектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин  виконавчого комітету Дубровицької міської ради протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає проект відповідного рішення на розгляд виконавчого комітету

12. Виконавчий комітет приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу міський голова протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою міської ради.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у виконавчому комітеті для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

13. Спеціалістсектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету Дубровицької міської ради протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

14. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

15. Дозвіл надається строком на один рік, якщо менший строк не зазначено у заяві.

16. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

17. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

18. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати до виконавчого комітету фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

19. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до виконавчого комітету міської ради з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Отриману заяву та документи згідно переліку подається на реєстрацію.

Спеціалістсектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету Дубровицької міської ради протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

20. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, виконавчий комітет у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва виконавчий комітет надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

21. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до виконавчого комітету Дубровицької  міської ради розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цим Порядком.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

22. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до виконавчого комітету Дубровицької міської ради із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів виконавчий комітет протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

23. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі розпорядження міського голови за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

24. Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Розпорядження про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Розпорядження про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

25. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється в розмірі, визначеному згідно Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Дубровиця (Додаток 6). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

26. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

27. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цьому Порядку;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Національної Поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

28. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

29. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 28-29 цих Правил, є вичерпним.

30. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

31. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

32. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

33. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

34. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

35. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Національною Поліцією.

36. Контроль за додержанням цих Порядку здійснює виконавчий комітет Дубровицької  міської ради.

37. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий комітет Дубровицької міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

38. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Завідувач сектору містобудування,

архітектури та земельних відносин міської ради                                                К. Пшенична

 

 

Додаток 1

до Правил розміщення

зовнішньої реклами в м. Дубровиця

Міському голові

____________________________________

Заявник_____________________________

Адреса заявника______________________

____________________________________

(соціальний стан)_____________________

тел. ________________________________

З А Я В А

 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою:

___________________________________________________________рекламний

 засіб розміром________________________________________________

терміном на ___________________________________________________________

Заявник______________________________________________________________

Р/р ________________________ МФО _______________ ЗКПО ________________

ІПН______________________№ свідоцтва платника ПДВ _____________________

Телефон_________________________________________________________ (факс)

 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

_____________                     _____________                          /__________________/

(число)                                                           (підпис)                                                      (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами в м. Дубровиця

 

 

Зразок

ЖУРНАЛ
реєстраціїзаяв та дозволів на розміщеннязовнішньоїреклами

Реєстра-ційний
номер заяви 

Дата по-
дання 

Для юридич-ної особи - повне найме-нування, міс-цезнаходжен-ня та іденти-фікаційний код, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікацій- ний номер та місце проживання 

Кількість сторінок у поданих документах 

Підпис особи, на яку покладено реєстрацію документів 

Підпис заявника 

Дата прийняття рішення про встанов-лення пріоритету
заявника на місце роз-ташування
рекламного засобу, про про-довження строку, на який встановлено зазначений
пріоритет, або про відмову у його встановленні 

Дата і  номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строк дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу 

Результати розгляду заяв на продов-ження строку дії або пере-оформлен-ня дозволу 

Дата і 
номер рішення про скасуван-ня дозволу 

 

Керівник робочого органу  

_____________________
(підпис)  

__________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами в м.Дубровиця

 


Зразок

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________
                          (дата видачі)
______________________________________________________________
        (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
______________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
______________________________________________________________
                                     особи - прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
______________________________________________________________
                                          ідентифікаційний код (номер) 

Адреса місця розташування рекламного засобу ______________________
______________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________
______________________________________________________________
                 (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу) 

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фраґментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

Погоджувальна частина

1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)
______________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника, для фізичної особи - прізвище,
______________________________________________________________
                                       ім'я та по батькові, паспортні дані)

М. П.  

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури

_______________________
    (підпис уповноваженої особи)  

___________________________
               (ініціали та прізвище) 


М. П.

3. На вимогу робочого органу:

Національна Поліція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування

_______________________
    (підпис уповноваженої особи)  

___________________________
             (ініціали та прізвище) 

 

центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії і архітектури та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду

_______________________
   (підпис уповноваженої особи)  

___________________________
              (ініціали та прізвище) 

 

утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

_______________________
   (підпис уповноваженої особи)  

___________________________
             (ініціали та прізвище) 

 

Строк дії дозволу з _____  

до ___________ 

Продовжено з ________  

до ___________ 

Продовжено з ________  

до ___________ 

Продовжено з ________  

до ___________ 


Керівник робочого органу  

___________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) 

       

М. П. 

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу  

___________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) 


М. П. 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами в м. Дубровиця

 

 

Зразок

____________ р. N

ДОВІДКА

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами _______________________
______________________________________________________________
(для юридичної особи повне найменування, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що від нього разом із заявою _______________________________
                                                         (вхідний номер, дата реєстрації в журналі реєстрації заяв та
_______________________________________________________________
                                 дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

одержано такі документи ________________________________________
                                                                        (перелік документів
_______________________________________________________________
                             із зазначенням сторінок і кількості примірників) 

Керівник робочого органу  

___________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Правил розміщення зовнішньої

реклами в м. Дубровиця

 

 

ДОГОВІР №

про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу

м. Дубровиця                             від «_____» ___________2016 р.

 

Виконавчий комітет  Дубровицької міської ради, як робочий орган (далі - "Власник") в особі міського голови Микульського Богдана Михайловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та юридична особа в особі _____________________, що діє на підставі _______________________________________________________________________,

або фізична особа-підприємець, зареєстрована згідно Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця №_________ від _______________р., (далі - "Розповсюджувач"), з другої сторони, уклали цей "Договір" про наступне:

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   "Власник" відповідно до дозволу № ________ від ____________, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради № _____ від _____________________, надає  "Розповсюджувачу" в користування місця, які перебувають у комунальній власності, без права зміни їх функціонального призначення, для розміщення спеціальних конструкцій (надалі - місця).

Під користуванням сторони розуміють тимчасове платне використання місця з метою:

а)  встановлення на них спеціальних конструкцій, які знаходяться у "Розповсюджувача" на законних підставах та їх  використання у формах,  незаборонених чинним  законодавством, для  розміщення зовнішньої реклами;

б)обслуговування спеціальних конструкцій (підтримання в належному стані, наклеювання рекламоносіївтощо).

Під спеціальними конструкціями сторони розуміють тимчасові  та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові,  наземні та неназемні (повітряні), плоскі  та  об'ємні  стенди,  щити,  панно,  транспаранти,  троли, таблички,  короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі,   тумби,   складні   просторові   конструкції тощо), які використовуються для розміщення реклами.

1.2. Місця передаються "Розповсюджувачу" згідно з Актом прийому-передачі.

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір набирає чинності з “__” _____________20___ року та діє до дня закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами (до “__” ___________20___ р. включно).

2.2. Даний Договірможе бути продовжений на тих самих умовахтільки за письмовоюзгодоюсторін, шляхом укладеннядодаткової угоди.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. "Власник"має право:

3.1.1.  Проводити  обстеження  спеціальних  конструкцій  та  місць  розміщення  зовнішньої реклами та відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами, направляти "Розповсюджувачу" письмові попередження щодо необхідності усунення виявлених недоліків.

3.1.2. Використовувати на підставі додаткової угоди з "Розповсюджувачем" робочі площини спеціальних конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації, у т.ч. плакатів з інформацією за тематикою міста на безкоштовній основі.

3.1.3. В односторонньому порядку змінювати плату за користування місцями, в порядку, передбаченому чинним законодавством, письмово попередивши "Розповсюджувача" про це за 3 (три) робочих дні.

3.1.4. За допомогою  комунальної служби Дубровицької міської ради здійснювати роботи по демонтажу спеціальних конструкцій у випадках:

а)невнесення протягом 3 (трьох) місяців поспіль плати за користування місцями, передбаченої розділом 4 даного Договору;

б)  невиконання "Розповсюджувачем" вимог "Власника" щодо звільнення місць, у випадках, передбачених цим Договором;

в) невиконання "Розповсюджувачем" вимог письмових попереджень;

г) передбачених підпунктами  8.2-8.4 частини 8. Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Дубровиця.

3.2.  "Власник"зобов'язується:

3.2.1.Передати "Розповсюджувачу" місце для розміщення зовнішньої реклами на підставі Акту прийому-передачі.

3.2.2.Не надавати місця, передані "Розповсюджувачу", в користування іншим особам протягом строку дії даного Договору.

3.2.3.Надавати "Розповсюджувачу" консультації, інформацію, іншу допомогу в підготовці та оформленні необхідних документів з продовження або зміни умов дозволів.

3.2.4.Письмово повідомити "Розповсюджувача" при наявності у "Власника"інформації про майбутнє проведення   реконструкції,   ремонту,   будівництва   на   місці   розташування   рекламного   засобу, які зумовлюють необхідність зміни розташування рекламного засобу, демонтажу спеціальних конструкцій, відступу від цього Договору. У встановлений Порядком термін з початку зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу надати "Розповсюджувачу" інформацію про інше рівноцінне місце.

3.2.5.За 3 (три) робочих дні письмово повідомити "Розповсюджувача" про намір примусового демонтажу спеціальних конструкцій, у випадках передбачених п.3.1.4 даного Договору.

3.3.  "Розповсюджувач" має право:

3.3.1.  Використовувати  надані  йому  місця  для  розташування  на  них  спеціальних  конструкцій  з дотриманням положень Договору та Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті.

3.3.2.Отримувати у "Власника" необхідну інформацію для розташування рекламного засобу.

3.4.  "Розповсюджувач" зобов'язується:

3.4.1.Використовувати місця за цільовим призначенням відповідно до даного Договору та Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті.

3.4.2. Відшкодовувати у повному обсязі шкоду, що заподіяна місцю розміщення зовнішньої реклами з вини "Розповсюджувача".

3.4.3.Розміщувати зовнішню рекламу відповідно до вимог Закону України «Про рекламу» та Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Дубровиця.

            3.4.4. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за користування місцем для розміщення зовнішньої реклами у термін, встановлений даним Договором.

3.4.5. У разі самостійного або вимушеного демонтажу спеціальних конструкцій на місцях, отриманих для користування за цим Договором у семиденний термін письмово повідомити про демонтаж "Власника"і провести передачу місця "Власнику"по Акту прийому-передачі.

3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі витрати, понесені спеціалізованим підприємством по проведеному демонтажу і зберіганню спеціальних конструкцій, у випадках, передбачених п. 3.1.4. даного Договору.

3.4.7. Не здійснювати переобладнання або реконструкцію наданих в користування місць та спеціальних конструкцій без письмової згоди "Власника".

3.4.8. Підтримувати місця та розміщені на них спеціальні конструкції в належному стані, згідно з вимогами Правил благоустрою території м. Дубровиця, нести всі витрати щодо їх експлуатації.

3.4.9. Утримувати місця для розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами правил та норм  пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог.

3.4.10. Забезпечити маркування із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, номер дозволу, дату його видачі та строк дії.

3.4.11. Утримувати спеціальні конструкції у належному технічному стані із забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, із заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

3.4.12. Не  допускати  розміщення спеціальних конструкцій з  пошкодженими рекламними сюжетами   строком більш сім календарних дні на місцях, переданих у користування за Договором. У разі тимчасового невикористання робочої площини спеціальної конструкції, протягом 3 (трьох) календарних днів забезпечити її фонове покриття.

3.4.13. На замовлення "Власника" надаватина безкоштовній основіробочі площини спеціальних конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації, у т.ч. плакатів з інформацією за тематикою міста.

3.4.14.   Не допускатипередачу місць в оренду або користування, наданих "Розповсюджувачу", іншим фізичним чи юридичним особам на будь-якій підставі.

3.4.15.Протягом строку, визначеного письмовим попередженням "Власника", усунути виявлені недоліки.

3.4.16. Звільнити і повернути "Власнику" місця у належному стані та у порядку, визначеному розділом 5 даного Договору.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.  Розмір плати за користування всіма місцями, які надані в користування за цим договором розраховується згідно п.7  Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Дубровиця, що складає: _________________ грн. ___коп. на місяць;

4.1.1. Розмір плати за даним Договором може змінитися за ініціативою "Власника" у разі зміни коригуючих коефіцієнтів шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору. Необхідність зміни коригуючих коефіцієнтів підтверджується Актом обстеження місця розміщення та безпосередньо самого рекламного засобу, який є достатньою юридичною підставою для зміни "Власником" коригуючого коефіцієнта.

4.2. З дня укладання цього Договору "Розповсюджувач" самостійно без отримання рахунку-фактури щомісячно вносить плату в розмірі, передбаченому п. 4.1. цього Договору за користування всіма місцями за Договором авансовим платежем до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата, шляхом перерахування через банківські установи відповідних коштів до місцевого бюджету на вказаний "Власником" рахунок.

4.3. Щомісяця після здійснення оплати надавати "Власнику" інформацію про перерахування коштів до  міського бюджету  (копію платіжного доручення з відміткою банку що обслуговує Розповсюджувача").

4.4. Невчасно перерахована плата за користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій підлягає індексації відповідно до індексу інфляції Національного Банку України і стягується до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації за кожний день прострочення включаючи день оплати.

4.5. Понаднормова сума оплати, що надійшла до селищного бюджету підлягає в установленому порядку поверненню "Розповсюджувачу", або зараховується в рахунок наступних платежів.

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ В КОРИСТУВАННЯ

5.1.Протягом трьох днів після припинення дії даного Договору на будь-яких підставах "Розповсюджувач" зобов'язаний звільнити надані в користування місця і передати їх "Власнику" у стані не гіршому, ніж на час отримання, згідно з актом прийому-передачі, які підписуються уповноваженими представниками "Власника"та "Розповсюджувача".

При цьому демонтаж спеціальних конструкцій і приведення території місць у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо) здійснюється "Розповсюджувачем" самостійно за власний рахунок.

5.2.Місця, що були надані в користування "Розповсюджувачу", повинні бути повернуті "Власнику"у стані, не гіршому від того, в якому вони знаходились на момент передачі "Розповсюджувачу".

5.3.     У разі невиконання вимог "Власника" щодо звільнення "Розповсюджувачем" місць, "Власник" має право за допомогою комунальної служби Дубровицької міської радидемонтувати спеціальні конструкції, що розташовані на отриманих  "Розповсюджувачем"  місцях, повідомивши про це "Розповсюджувача" за 3 дні до проведення демонтажу.

5.4. Оплата робіт, пов'язаних з демонтажем спеціальних конструкцій, у випадку, передбаченому п. 5.3 Договору, здійснюється "Розповсюджувачем" після письмового попередження "Власника" або спеціалізованого підприємства.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.      У випадку прострочення платежів, передбачених даним Договором "Розповсюджувач" сплачує пеню у розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен прострочений день, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України на період прострочення платежу.

6.2.      Несплата платежів протягом 3 (трьох) місяців поспіль є підставою для дострокового розірвання Договору в односторонньому порядку. При цьому з "Розповсюджувача" стягується заборгована сума плати з нарахуванням пені у розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен день прострочення платежу.

6.3.      При невиконанні "Розповсюджувачем" вимог "Власника"про демонтаж спеціальної конструкції "Розповсюджувач" відшкодовує спеціалізованому підприємствувитрати, пов’язані з вимушеним проведенням робіт з демонтажу, транспортування і зберігання демонтованих спеціальних конструкцій.

6.4.За невиконання будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 3.4.9.–3.4.16. розділу 3 даного Договору, "Розповсюджувач" сплачує неустойку за кожен день невиконання зобов’язання у розмірі 0,1% від місячного розміру плати за користування місцем.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ.

7.1. Даний Договір припиняє свою дію:

7.1.1.  За згодою сторін;

7.1.2.По закінченню строку дії Договору;

7.1.3. У випадку припинення діяльності однієї із сторін Договору без правонаступництва;

7.1.4. У разі, якщо місце надане в користування за даним Договором, вибуло з комунальної власності  і "Розповсюджувач" не отримав згоди на подальше користування цим місцем з новим власником та відмовився від запропонованого "Власником"іншого рівноцінного місця;

7.1.5.  У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, що зумовлює необхідність зміни місця розташування рекламного засобу та відмови "Розповсюджувача" від запропонованого "Власником" іншого рівноцінного місця;

7.1.6.      У випадку дострокового одностороннього розірвання дії Договору з підстав, передбачених п. 7.3. даного Договору.

7.2. У разі припинення дії Договору на підставах, передбачених п.7.1.4, п. 7.1.5. пункту 7.1. розділу 7 даного Договору, вважається таким, що припинив свою дію через 5 (п’ять) днів з дати отримання письмового повідомлення "Розповсюджувачем"про припинення дії Договору.

У разі припинення дії даного Договору за згодою сторін Договір вважається там, що припинив свою дію з моменту підписання додаткової угоди про розірвання договору.

7.3. Дострокове одностороннє розірвання дії цього Договору за ініціативою "Власника" без будь-яких компенсацій "Розповсюджувачу"можливе внаслідок:

7.3.1. Спричинення шкоди, або погіршення "Розповсюджувачем"місць, які передані йому, або їх утримання у неналежному стані (пошкодження тротуару, пошкодження клумби тощо);

7.3.2. Невиконання  "Розповсюджувачем"  умов  письмових попереджень  "Власника"  щодо нецільового використання місця або передачі місця іншим особам без згоди "Власника"або порушення вимог техніки безпеки, або маркування;

7.3.3.  Розміщення зовнішньої реклами з порушенням вимог п.2 ст.16 Закону України «Про рекламу»;

7.3.4.  Невикористання безперервно протягом шести місяців "Розповсюджувачем" місця;

7.3.5. Несплати "Розповсюджувачем" коштів, або внесення платежів, передбачених розділом 4 даного Договоруза користування місцями,протягом 3 (трьох) місяців поспіль.

7.4.При достроковому односторонньому припиненні даного Договору за ініціативою "Власника" у випадках передбачених п.п.7.3.1. – 7.3.5. пункту 7.3. розділу 7 даного Договору, "Власник" письмово попереджає "Розповсюджувача" зовнішньої реклами. Договір в такому випадку вважається припиненим на 5-й (п’ятий) день після отримання "Розповсюджувачем" відповідного письмового попередження.

7.5. Всі спори та розбіжності, що виникають між сторонами даного Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо спори не вирішуються шляхом переговорів, то сторони мають право звернутися до суду.

 

8.          3АКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.Усі зміни та доповнення до даного Договору вносяться додатковими угодами, що укладаються між сторонами у письмовій формі.

8.2.    Додатки, незалежно від часу їх оформлення, підписані сторонами з метою належного виконання даного Договору, є невід'ємною частиною даного Договору.

8.3.    Договір, складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у "Власника", другий - у "Розповсюджувача".

8.4.    Усі права та обов'язки сторін згідно з даним Договором у повній мірі переходять до їх правонаступників, про що укладається додаткова угода.

8.5.    Сторони вважаються повідомленими за допомогою поштового зв'язку (рекомендованим листом) або отриманням письмового повідомлення стороною за підписом уповноваженої на це особи.

8.6.  Сторони підтверджують достовірність інформації, наведеної у розділі 9 даного Договору, - кожна в своїй частині реквізитів сторони.

8.7. У разі  зміни  адреси та/або  реквізитів,  передбачених у розділі 9  даного  Договору, сторони зобов'язуються протягом семи днів письмово проінформувати про такі зміни.

8.8.Невід’ємною частиною даного Договору є додатки до нього:

ДОДАТОК № 1: Акт прийому-передачі.

9.      АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

  «Власник»                                                                                                                            «Розповсюджувач»

 

 

 

 


Додаток 6

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами в м. Дубровиця

 

 

 

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Дубровиця

 

            1.Плата за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Дубровиця, (далі - плата), залежить від базових тарифів, площі місця розміщення конструкції, коефіцієнтів комерційного використання землі та коефіцієнтів диференціації в залежності від зони розміщення ОЗР.

             2.Розрахунок плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Дубровиця , здійснюється за формулою:

П= S х Т  х Кфв (тільки для наземних конструкцій)

Де: S- площа місця розташування спеціальної конструкції - визначається відповідно до п.32 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”; Т- базовий тариф, розроблений на базі неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який складає 17.00грн. (таблиця 1); Кфв=2,5 - коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки, розроблений за методикою грошової оцінки землі (застосовується тільки для наземних конструкцій).

            При підрахунку площі рекламної конструкції плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

            3.Плата за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Дубровиця, не враховує вартості послуг ліцензованих проектних організацій (ескізні пропозиції конструктивних елементів рекламних засобів, схеми розміщення та ін.), податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства.

 

Таблиця 1

Базові тарифи

 

 

 

Вид рекламного засобу

 

 

Одиниця виміру

 

 

Кількість неоподаткованих мінімумів

 

 

Базова плата за місяць, грн..

 

1

2

3

4

5

1

Щит (спеціальна наземна конструкція), що стоїть окремо

за 1 кв.м.

0.5

8,5

2

Щит, банер на фасаді будинку, тимчасовій споруді, паркані, естакаді, мості, шляхопроводі

за 1 кв.м.

площі поверхні

2

34

3

Стаціонарна світлова конструкція (лайтпостер, пілар,  пілон, тріедр, що стоїть окремо чи є складовою частиною зупинки, павільйону чи кіоску)

за 1 кв.м.

 

1

17

4

Телевізійний екран:- що стоїть окремо

-          на фасадібудівлі

за 1 кв.м.

за 1 кв.м.

площі поверхні

1

1

17

17

5

Тимчасова виносна спеціальна конструкція, штендер

за 1 кв.м.

 

1

17

6

Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди

за 1 кв.м.

 

4

68

7

Кронштейн на стіні будівлі, на стовпі, опорі освітлення, на кіоску

за 1 кв.м.

площі поверхні

2

34

8

Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоїть окремо

за 1 кв.м.

 

1

17

9

Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоноси

за 1 кв.м.

площі поверхні

1

17

10

Електронне табло, «рядок що біжить», світлова газета, розташована на фасаді

за 1 кв.м.

площі поверхні

3

51

11

Плевмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоноси

за 1 кв.м.

 

1,5

25,5

12

Транспарант-перетяжка над вулицею, троли

за 1 кв.м.

площі поверхні

1,3

22,1

13

Концертна, театральна, гастрольна зовнішня реклама

за 1 кв.м.

площі поверхні

0,05

0,85

14

реклама висновок товарів та послуг   ( афіші, банери, щити, на опорах, стовпах, парканах)

за 1 кв.м.

площі поверхні

2

34

 

 

Завідувач сектору містобудування,

архітектури та земельних відносин міської ради                                                К. Пшенична

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами

в місті Дубровиці»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконкому іДубровицької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дубровиці» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

На території міста Дубровиці розміщення зовнішньої реклами та визначення порядку надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів, що приводить до необхідності приведення Правил у відповідність чинному законодавству України. Оскільки, неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу чинних Правил про зовнішню реклами, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття нових Порядку розміщення зовнішньої реклами об’єктів, які будуть базовим документом та створять сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у місті.

 

2. Визначення цілей державного регулювання:

-  приведення у відповідність із Законом України "Про рекламу" від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" із змінами;

- встановлення чіткого розміру платежів за використання місць, що належать до комунальної власності, для розміщення спеціальних
конструкцій;

- створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у місті Дубровиці;

- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку
у місті Дубровиці;

-  врегулювання питань, пов'язаних з:

а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом міської ради;

б)  встановлення порядку та умов надання, внесення змін, погодження та
скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

в)  встановлення  архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо
розміщення спеціальних конструкцій у місті Дубровиці;

г)  створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення
зовнішньої реклами;

д)  визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у
користування місць розташування спеціальних конструкцій, які
перебувають у комунальній власності;

є) визначення порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання,  суперечить чинному законодавству.

               2. Впровадити регулювання, що аналізується, – проект регуляторного акту  (рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження  Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дубровиця»). Прийняття запланованого регуляторного акту саме виконавчим комітетом міської ради буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» із змінамита надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді міста – більш ефективно використовувати територію міста.

 

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Дубровиця.

               Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Дубровиціспрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у місті механізму отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання   здійснюється  шляхом впровадження наступних заходів:

·       вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

·       наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;

·       забезпечення  раціонально - ефективного використання комунального фонду міста. 

 

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста Дубровиці.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди          

Витрати

Органи місцевого самоврядування       

- створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Дубровицької міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.;

- стимулювання  розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту)

Підприємці   

 

- забезпечення можливості отримати дозволу для розміщення  об’єктів зовнішньої реклами.

- сприяння розвитку рекламного бізнесу.

 

 

Територіальна громада міста

- розширення доступу до рекламної інформації

Відсутні

 

 

7. Строки дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до  законодавчих чи нормативних актів з цього питання,  необхідно буде вносити зміни до Порядку.

 

8. Показники результативності регуляторного акту:

1. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.

2. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

3.Кількість приписів щодо порушення Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Дубровиця.

4. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

 

Завідувач сектору містобудування,

архітектури та земельних відносин міської ради                                                                                                       К. Пшенична