ПОВІДОМЛЕННЯ

Дубровицькою міською радою оприлюднено Проект рішення Дубровицької міської ради «Про затвердження Положення про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця» з аналізом регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися в усній та письмовій формі від громадян та юридичних осіб протягом місяця з дня оприлюднення оголошення до розробника проекту рішення - Дубровицької міської ради  за адресою: 34100, Рівненська обл., м.Дубровиця, вул. Воробинська, 4, каб. № 206, тел. 2-19-98.

Проект рішення з додатками та аналізом регуляторного впливу розміщені на сайті міської ради в розділі Регуляторна політика, підрозділі Регуляторні акти.

 

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___  2016 року                                                                                                                                        №

Про затвердження Положення про виявлення   

взяття на облік, збереження

безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою

та прийняття такого майна у комунальну

власність територіальної громади м.Дубровиця

 

      Відповідно статті 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 29,40,60, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця, враховуючи висновок комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця           (додаток № 1).

2.Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додаток № 2)

3.Депутатам Дубровицької міської ради,  а також громадянам міста, по факту виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, доводити це до відома виконкому  міської ради.  

4. Дане рішення оприлюднити  на офіційній сторінці  Дубровицької міської ради в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та транспорту (Краглевич В.В.).

 

 

Міський голова                                                                Б.Микульський

 

 

                                                                                Додаток № 1

                                                               до  рішення   _______  сесії

                                                         Дубровицької міської  ради

_____скликання   від  ___________ 2016р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Положення про  виявлення,взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця (далі за текстом – Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Метою Положення є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.

1.3. У цьому Положенні використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

відумерла спадщина– майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

 Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

демонтаж– розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

евакуація– комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Дубровицька міська рада  уклала договір зберігання безхазяйного майна.

1.4. Розпорядження, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Дубровицької міської ради (надалі – орган управління). Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є відділ з питань управління об’єктами комунальної власності та земельних відносин виконкому Дубровицької міської ради.

Прийняті органом управління  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами міської ради.

 

2.     Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

2.1. Фізичним  та юридичним особам, яким стало відомо про розташоване на території м. Дубровиця  майно, яке не має власника або власник якого невідомий чи яке не успадковане, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це орган управління .

2.2. Сектором з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, організаційно-правовим відділом міської ради за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Положення, проводить обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

Сектором з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини створюється комісія, яка  проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією,  зазначається :

- адреса та технічний стан об'єкта;

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням;

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;

У склад комісії входять представники від депутатського корпусу Дубровицької міської ради, структурних підрозділів виконкому. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.

 

 

Результати обстеження документуються відповідним актом,  в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.3. Наявність оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна відслідковується шляхом отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

У ході проведення технічної інвентаризації  безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини  вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням;  для об'єктів житлового фонду   придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; інші питання.

Якщо у ході  інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового. У випадку встановлення факту руйнування об’єкту, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки,  де розташовувався об’єкт.

Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює орган управління.

2.5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна начальник організаційно-правового відділу міської ради  звертається до органу реєстрації.

2.6. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановленого зразка.

2.8. Організаційно-правовий відділ міської ради  після отримання інформаційної довідки про взяття безхазяйного майна на облік протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення на офіційному  сайті міської ради в мережі Інтернет та газеті «Дубровицький вісник»  про взяття безхазяйного майна на облік.

Зняття з обліку безхазяйного майна можливе за зверненням його власника.

По проходженні одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган подає заяву до суду щодо передачі майна у комунальну власність Дубровицької територіальної громади .

. Взяття на облік об’єктів відумерлої спадщини проводиться уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів,  акта опитування мешканців сусідніх домоволодінь та інша інформація. При встановленні факту заволодіння таким майном особами без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно надається виконавчому комітету міськоїради та правоохоронним органам.

2.9. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, орган управління  може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

2.10. Сектором з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради та організаційно-правовим відділом  самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

-до Дубровицького районного відділу ДРАЦС  Головного територіального управління юстиції у Рівненській області - щодо підтвердження факту смерті;

-до органу реєстрації - щодо державної реєстрації прав  власності на нерухомий об'єкт (інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановленогозразка;

-в органи нотаріату – про наявність/відсутність спадкових справ;

 -до інших у разі потреби.

Виконком міської ради замовляє технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  територіальної громади м.Дубровиця  або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

3.     Зберігання  та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої  спадщини покладається на орган управління .

3.2. Орган управління для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до міської ради звіти про стан та використання речі. Дубровицька міська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається

 

 

власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення органом управління  відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.5. Між органом управління  та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

3.7. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

         3.8. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

          3.9. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним,  фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому міської ради.

          3.10. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

          3.11. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

          3.12. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою міської ради не відшкодовуються.

          3.13. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини уповноважений орган направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

3.14. Орган управління  веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

 

 

4.     Прийняття безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої спадщини  до комунальної власності територіальної громади м. Дубровиця

 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини  орган управління  в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця орган управління  готує на чергову сесію Дубровицької міської ради відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності  територіальної громади м. Дубровиця орган  управління  здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою м.Дубровиця, в особі Дубровицької міської ради.

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до комунальної власності  територіальної громадим. Дубровиця безхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

4.5.Всі витрати, пов’язані з державною реєстрацією права комунальної власності, оплата послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертної оцінки об’єкта нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

 

5. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності

територіальної громади м. Дубровиця за рішенням суду

 

5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади Дубровицької міської ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

 

6. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця

 

6.1.Дубровицька  міська рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади м. Дубровиця не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Дубровицькою міською радою на підставі відповідного рішення.

6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

7. Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

7.1. Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність територіальної громади Дубровицької міської ради передано безхазяйне рухоме, нерухоме майно та відумерла спадщина, міська рада може розглянути питання щодо можливості приватизації шляхом продажу на умовах аукціону, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання майна громадянам, які перебувають в черзі на покращення житлових умов в порядку черги..

 

8. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

 

8.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади м. Дубровиця та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Дубровицької міської ради.

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Положення з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

Секретар ради                                                                       М.Годунко                                                                                                                                   

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради «Про затвердження  Положення

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м. Дубровиця

 

Назва регуляторного акта: проект рішення міської ради «Про затвердження  Положення  виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м. Дубровиця” .

 

Регуляторний орган: Дубровицька міська рада.

 

Розробник документа: Дубровицька міська рада

 

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом  регулювання :

 

         Відповідно до п.1 ст.335 ЦК України майно може бути визнано безхазяйним. Також, п.2 ст. 335 ЦК України передбачено що безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана згідно з рішенням суду до комунальної власності.

         Відповідно до ст. 1277 ЦК України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

         Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.

Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший рухомий, нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини.

           Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та   забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації.

           Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органу місцевого самоврядування міста щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду  про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Дубровицької міської ради, відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

           Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна та відумерлої спадщини  який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.

 

            2. Цілі  регулювання:

 

 -          Запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном  та відумерлою спадщиною у місті, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки майна, підготовки заяви до КП «Дубровицьке МБТІ»  про проведення технічної інвентаризації рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини,  підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність Дубровицької міської ради;

 -         підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини;

-          забезпечення надходжень до місцевого бюджету;

-          забезпечення балансу інтересів між суб’єктами підприємництва та органами місцевої влади щодо формування підприємницького середовища так і територіальної громади;

-          сприяння розвитку підприємницької діяльності в місті.

 

            3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

Можливі способи досягнення цілей 

Оцінка способу 

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Узгодження з  чинними регулюваннями       

Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги ЦК України                   

Відсутність чинної нормативно-правової бази центрального рівня.

Інший від запропонованого розподіл функцій з організації діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.        

 

 

 Будь-який інший розподіл функцій з організації діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб щодо взяття на облік безхазяйного майна  та відумерлої спадщини вимагатиме більших затрат на додаткову фахову підготовку спеціалістів (для здійснення функцій взяття на облік безхазяйного майна).

Значні затрати на забезпечення регулювання

 

 

Обраний спосіб  

Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня.

Забезпечує досягнення цілей  регулювання.

Відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Забезпечує встановлення принципів демократії  на місцевому рівні. 

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, адекватні станові підприємницького середовища та сучасні вимоги ефективного  управління.

 

 

 

 

4.       Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

         -   регулювання побудовано відповідно вимог ЦК України;

         -  після отримання інформації щодо безхазяйного рухомого та нерухомого майна складається акт опису майна з його фото фіксацією, подається інформаційна довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;

 

         - готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

        - у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації та на сайті міської ради;

         - підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Дубровицької міської ради;

         - на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність;

         - на підставі рішення міської ради майно приймається у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця.

 

         5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

         Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

         Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата судових витрат за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

          Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

          6. Прогнозовані результати прийняття акта  із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Сфера регуляторного впливу          

Вигоди   

Витрати

Дубровицька  міська рада, КП МБТІ

1. Зростання рівня довіри як у підприємницькому середовищі так і серед громадян.

 

2. Збільшення надходжень до міського бюджету.

1. Збільшення аналітичної роботи (функціональних обов’язків), посадових осіб міської ради.

2. Оплата послуг установ залучених до проведення оцінки безхазяйного майна акта. 

3.   Додаткові витрати на сплату судового збору за подачу заяви до суду.

 Суб’єкти господарювання, та їх об’єднання           

1.      Створення сприятливих умов ведення бізнесу.

2.      Реалізація інтересів розвитку підприємництва через можливість одержати в оренду або викупити той чи інший об’єкт нерухомості.

3.      Стабільність умов господарювання.

Придбання газети в якій розміщено оголошення про безхазяйні об’єкти нерухомості.

Територіальна громада        

Через збільшення надходжень до місцевого бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ       

Витрати не прогнозуються

 

7. Строк дії акта необмежений.

 

8. Визначення показників результативності.

 

         8.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 року №1844/5 з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

         8.2 Ефективність способів досягнення цілей:

 

         Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до міського бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з якім, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади м.Дубровиця  відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

      

   8.3 Прийняття порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

         Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до прийняття  цього акта.

         Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше ніж через два роки з моменту набрання чинності цим актом.

         Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

        

Розробник проекту Положення організаційно-правовий відділ міської ради.

 

 

Начальник організаційно-правового відділу                                 М.Столярець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до  рішення   ____  сесії

Дубровицької міської  ради

_____ скликання   від  _____ 2016р.

 

СКЛАД

постійно діючої комісії

з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини

на території Дубровицької міської ради

 

Голова комісії

Яременко Ю.А.             – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Секретар комісії

Зіменок С.О.                 – головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури та земельних відносин;

 

  Члени комісії:

Пшенична К.Д.              – завідувач сектору містобудування, архітектури та земельних відносин;

Столярець М.М.            – начальник організаційно-правового відділу;

Будкевич О.М.              – начальник КП «Дубровицьке МБТІ» ;

Столярець С.В.                – керуючий КП «Будинкоуправління»;

Краглевич В.В.              - депутат міської ради, голова комісії з питань житлово-комунального господарства та транспорту.                      

 

 

Секретар ради                                                                            М.Годунко