У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30 грудня 2011 року                                                                          № 331

Про внесення змін до рішення №163

від 20 травня 2011 року «Про встановлення  

ставок єдиного податку»

Керуючись статтею 12, главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою розширення прав підприємців,  міська рада

                                             В И Р І Ш И Л А:

1. В преамбулі рішення Дубровицької міської  ради від 20.05.2011р.        № 163 «Про встановлення ставок єдиного податку» вилучити слова «Указом Президента України від 3 липня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» .

2.Пункт 1 рішення Дубровицької міської  ради від 20.05.2011р. № 163 «Про встановлення ставок єдиного податку»  викласти в новій редакції:          «1. Затвердити Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку з відповідними ставками єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності вказаних в додатку до цього рішення (додається).».

3. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2012 року та підлягає обов’язковому опублікуванню в газеті «Дубровицький вісник»

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.).

 

Міський голова                                                                      А.Кузьмич 

                                                                                                    Додаток

                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                 № 331 від 30.12.2011 р. 

ПОЛОЖЕННЯ

про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку

     1. Загальні положення

1.1 Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності -
особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює
заміну сплати    окремих    податків    і   зборів,   встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України ( далі по тексту   Кодекс),  на сплату єдиного податку в  порядку  та  на умовах,  визначених Кодексом,  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.2. Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам,  встановленим  Кодексом,  та  реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному Кодексом.

     2. Платники податку

        2.1. Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку:

     1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень;

     2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує
10 осіб;

           - обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

     Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та     оцінювання    нерухомого    майна    (група    70.31 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ). Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

            3) третя група - фізичні особи-підприємці,  які  протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 20 осіб;

 - обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

            4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

     - середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
    обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

2.2. При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

     При розрахунку   середньооблікової   кількості    працівників застосовується визначення, встановлене Кодексом.

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку:

        2.3.1. суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:

     1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

     2) обмін іноземної валюти;

    3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

    4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

    5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

    6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими агентами, визначеними   Законом    України    "Про    страхування" (85/96-ВР), сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III  Кодексу;

     7) діяльність з управління підприємствами;

     8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

     9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

     10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

     2.3.2. фізичні особи - підприємці,  які здійснюють технічні випробування та   дослідження   (група   74.3  КВЕД  ДК  009:2005) ( va375202-05 ), діяльність у сфері аудиту;

     2.3.3. фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 100  квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

     2.3.4. страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

    2.3.5. суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких сукупність   часток,  що  належать  юридичним  особам,  які  не  є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;

    2.3.6. представництва,  філії, відділення  та   інші відокремлені підрозділи юридичної  особи,  яка  не  є  платником єдиного податку;

    2.3.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

     2.3.8. суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

     2.4. Платники    єдиного    податку   повинні   здійснювати розрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій).

      3. База оподаткування.

3.1. Доходом платника єдиного податку є:

3.1.1. для   фізичної  особи - підприємця  -  дохід, отриманий протягом  податкового  (звітного)   періоду   в   грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі,  визначеній пунктом 292.3 цієї статті.  При цьому до доходу не  включаються  отримані  такою  фізичною особою пасивні доходи у вигляді  процентів,  дивідендів,  роялті,   страхові   виплати   і відшкодування,  а  також доходи,  отримані від продажу рухомого та нерухомого майна,  яке належить на праві власності фізичній  особі та використовується в її господарській діяльності;

       3.1.2 для  юридичної  особи - будь-який дохід,  включаючи дохід представництв,  філій,  відділень такої юридичної особи, отриманий протягом   податкового (звітного)   періоду   в  грошовій  формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3  статті Кодексу.

        3.2. при  продажу  основних  засобів  юридичними  особами - платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів,  отриманою  від  продажу  таких  основних  засобів,  та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

       3.3. До суми доходу  за  звітний  період  включаються  сума кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної давності,  та  вартість  безоплатно  отриманих  протягом  звітного періоду товарів (робіт, послуг).

       3.4. У  разі надання послуг,  виконання робіт за договорами доручення,  транспортного  експедирування   або   за   агентськими договорами   доходом   є   сума  отриманої  винагороди  повіреного (агента).

       3.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях   за   офіційним   курсом   гривні  до  іноземної  валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання  такого доходу.

3.6. Датою  отримання  доходу  є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку,  дата списання кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної давності,  дата фактичного  отримання  платником  єдиного  податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

3.7. У  разі  здійснення  торгівлі товарами або послугами з використанням   торговельних   автоматів   чи   іншого   подібного обладнання,  що  не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання  грошової виручки.

3.8. У разі якщо торгівля  товарами  (роботами,  послугами) через торговельні  автомати  здійснюється з використанням жетонів, карток  та/або  інших  замінників  грошових  знаків,  виражених  у грошовій  одиниці України,  датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів,  карток та/або  інших  замінників  грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

3.9. Доходи  фізичної  особи  -  платника  єдиного податку, отримані в  результаті  провадження  господарської  діяльності  та оподатковані  згідно  з  цією  главою,  не  включаються  до складу загального річного   оподатковуваного   доходу   фізичної   особи, визначеного відповідно до розділу IV  Кодексу.

3.10. Не   є  доходом  суми  податків  і  зборів,  утримані (нараховані) платником єдиного  податку  під  час  здійснення  ним функцій  податкового  агента,  а  також  суми  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування,  нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

3.11. До   складу  доходу,  визначеного  цією  статтею,  не включаються:  1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів,  отриманих за  внутрішніми  розрахунками  між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми  фінансової  допомоги,  наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з  дня  її отримання, та суми кредитів;

4) суми   коштів   цільового  призначення,  що  надійшли  від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового  державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс,  передоплата), що повертаються покупцю товару   (робіт,   послуг)   -  платнику  єдиного  податку  та/або повертаються платником  єдиного  податку  покупцю  товару  (робіт, послуг),  якщо  таке  повернення відбувається внаслідок повернення товару,  розірвання договору або за листом-заявою  про  повернення коштів;

6) суми   коштів,  що  надійшли  як  оплата  товарів  (робіт, послуг),  реалізованих у період сплати інших  податків  і  зборів, встановлених  цим Кодексом,  вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7) суми  податку  на додану вартість,  що надійшли у вартості товарів   (виконаних   робіт,   наданих   послуг),   відвантажених (поставлених)   у   період   сплати   інших   податків  і  зборів, встановлених  Кодексом;

8) суми коштів та вартість майна,  внесені  засновниками  або учасниками  платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

 9) суми  коштів  у  частині  надмірно  сплачених  податків  і зборів,  встановлених   Кодексом,  та  суми  єдиного внеску на загальнообов'язкове    державне    соціальне    страхування,    що повертаються  платнику  єдиного  податку  з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою  від  інших  платників  податків,  оподатковані  в порядку, визначеному  Кодексом.

3.12. Дивіденди,   що   виплачуються   юридичними   особами власникам   корпоративних   прав  (засновникам  платників  єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами  III  і  IV  Кодексу.

3.13. Дохід  визначається  на  підставі даних обліку,  який ведеться відповідно до статті 296  Кодексу.

3.14. Визначення    доходу    здійснюється    для     цілей оподаткування  єдиним  податком  та  для  надання  права  суб'єкту господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

3.15. При  визначенні обсягу доходу,  що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або перебувати   на   спрощеній  системі  оподаткування  в  наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

3.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в  наступному  календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення  протягом  календарного  року  обсягу  доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому  якщо  протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу,  встановленого для відповідної  групи,  право  на  застосування   спрощеної   системи оподаткування  в  наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення  ними  протягом  календарного  року  обсягу доходу,встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу.

    4. Ставки єдиного податку

       4.1. Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року  (далі по тексту  -  мінімальна  заробітна плата),  та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

      4.2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються для  фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську

діяльність,залежно від виду господарської діяльності,з розрахунку

на календарний місяць:

     1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати;

     2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати.

      4.3. Відсоткова   ставка  єдиного  податку  для  третьої  і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

     1) 3% доходу  -  у  разі  сплати  податку  на  додану вартість згідно з Кодексом;

     2) 5 %  доходу  - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

     4.4. Ставка єдиного податку  встановлюється  для  платників єдиного податку   першої,   другої   і   третьої  груп  у  розмірі 15%:

     1) до  суми  перевищення   обсягу   доходу,   визначеного   у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу;

     2) до  доходу,  отриманого  від  провадження  діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платника єдиного  податку,  віднесеного  до першої або другої групи;

     3) до  доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

     4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

     4.5. Ставки  єдиного  податку для платників четвертої групи встановлюються у    подвійному    розмірі    ставок,    визначених пунктом 293.3 цієї статті:

     1) до   суми   перевищення   обсягу   доходу,  визначеного  у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291  Кодексу;

     2) до доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого  способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

     3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

     4.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

     4.7. У  разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  селищної  або міської ради застосовується максимальний розмір ставки  єдиного  податку,  встановлений  цією  статтею  для відповідної групи таких платників єдиного податку.

     4.8. Ставки,  встановлені пунктами 4.3-4.5 цього Положення, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

     1) платники єдиного податку першої групи,  які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті   291.4   статті 291   Кодексу,  з наступного  календарного кварталу  за  заявою  переходять  на  застосування  ставки єдиного податку,  визначеної для  платників  єдиного  податку  другої  або третьої   групи,  або  відмовляються  від  застосування  спрощеної системи оподаткування.

     Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 %.

     Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

     2) платники єдиного податку другої групи,  які  перевищили  у податковому (звітному) періоді обсяг доходу,  визначений для таких платників у пункті   291.4    статті 291   Кодексу,  в  наступному податковому   (звітному)   кварталі   за   заявою   переходять  на застосування ставки  єдиного  податку,  визначеної  для  платників єдиного податку третьої групи,  або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

     Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 %.

     Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

     3) платники єдиного податку третьої  і  четвертої  груп,  які перевищили   у   податковому   (звітному)  періоді  обсяг  доходу, визначений  для  таких  платників  у  пункті   291.4   статті  291   Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників  третьої  групи),  а  платники єдиного  податку  четвертої  групи  - у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом  4.3  цього Положення, а  також  зобов'язані  у порядку,  встановленому  главою 1 розділу ХІV Кодексу, перейти  на сплату  інших податків і зборів, встановлених  Кодексом;

     4) ставка єдиного податку,  визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

     а) суб'єктом  господарювання,  який  зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V  Кодексу,у разі переходу  ним  на  спрощену  систему оподаткування шляхом  подання заяви щодо переходу на спрощену систему  оподаткування  не пізніше ніж за  15 календарних  днів  до  початку  наступного календарного кварталу;

    б) платником єдиного податку,  який зареєстрований  платником податку  на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу,у разі добровільної зміни ставки єдиного  податку  шляхом  подання заяви щодо   зміни  ставки  єдиного  податку  не  пізніше  ніж  за  15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

     в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість,  у  разі  його  переходу  на  спрощену систему  оподаткування  шляхом  реєстрації  платником  податку  на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу  і  подання  заяви щодо  переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за15 календарних днів до  початку наступного  календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

     г) платником єдиного податку,  що застосовує  ставку  єдиного податку  в  розмірі  5  відсотків,  у  разі  постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо  обсяг  такого постачання  за  останні  12  календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений  пунктом  181.1  статті 181 розділу  V  Кодексу,та  реєстрації такого платника єдиного податку платником   податку на додану вартість у  порядку, встановленому  розділом  V Кодексу,шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не  пізніше ніж  за  15  календарних  днів до початку наступного  календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

     5) у разі анулювання реєстрації платника  податку  на  додану вартість  у порядку,  встановленому  розділом  V Кодексу,платники єдиного податку зобов'язані  перейти  на  сплату  єдиного  податку за ставкою у розмірі  5 % або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання  заяви  щодо  зміни ставки  єдиного  податку  чи  відмови  від  застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за  15 календарних днів   до  початку   наступного  календарного  кварталу,  в  якому здійснено анулювання  реєстрації  платником  податку  на   додану вартість.

     5. Податковий (звітний) період

       5.1. Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

     Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

       5.2. Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

       5.3. Для суб'єктів господарювання,  які перейшли на  сплату єдиного  податку  із сплати інших податків і зборів,  встановлених цим Кодексом,  перший податковий (звітний)  період  починається  з першого числа місяця,  що настає за наступним податковим (звітним) кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника єдиного   податку,   і   закінчується  останнім  календарним  днем останнього місяця такого періоду.

       5.4. Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних осіб- підприємців,  які  до закінчення місяця,  в якому відбулася державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної  системи оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого  числа  місяця,  наступного  за місяцем,  у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

     Для зареєстрованих в установленому законом порядку  суб'єктів господарювання (новостворених),  які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої для третьої або четвертої групи,  перший податковий  (звітний)  період починається  з  першого  числа місяця,  в якому відбулася державна реєстрація.

       5.5. Для  суб'єктів  господарювання,  які   утворюються   в результаті  реорганізації  (крім перетворення) будь-якого платника податку,  що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий борг,  які  виникли  до  такої  реорганізації,  перший  податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим  (звітним)  кварталом,  у якому погашено такі податкові зобов'язання чи  податковий  борг  і  подано  заяву  щодо  обрання спрощеної системи оподаткування.

       5.6. У  разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та  державної  реєстрації  припинення  підприємницької  діяльності фізичної  особи- підприємця,  які є платниками  єдиного  податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період,  у якому подано  до  органу  державної податкової служби заяву щодо відмови від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв'язку  з  припиненням провадження господарської діяльності.

       5.7. У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом  за  такою  адресою вважається  період,  у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.  

       6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

       6.1. Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

     У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше  встановлених  ставок  єдиного  податку,  єдиний податок  сплачується  за  такими  ставками  у  порядку  та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Кодексу.

       6.2. Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової втрати працездатності.

6.3. Платники  єдиного  податку  третьої  і  четвертої груп сплачують  єдиний  податок  протягом  10  календарних  днів  після граничного  строку  подання  податкової  декларації  за податковий (звітний) квартал.

     6.4. Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем податкової адреси.

 
     6.5. Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше календарних днів.

       6.6. Суми єдиного податку,  сплачені відповідно  до  пункту  6.1 і пункту 6.5 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або   надміру   сплачені  суми  єдиного  податку підлягають поверненню платнику в порядку,  встановленому Кодексом.

       6.7. Єдиний  податок,  нарахований  за  перевищення  обсягу доходу,  сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку  подання  податкової  декларації  за  податковий  (звітний) квартал.

       6.8. У   разі   припинення   платником   єдиного    податку провадження  господарської  діяльності  податкові  зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи оподаткування  у  зв'язку  з припиненням провадження господарської діяльності.

       7. Складення звітності платниками єдиного податку

       7.1. Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295 Кодексу.

     Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291  Кодексу,  та/або самостійно не перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками,встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи.

       7.2. Платники   єдиного  податку  другої - четвертої   груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

       7.3. Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси.

       7.4. Отримані   протягом   податкового  (звітного)  періоду доходи,  що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті  291  Кодексу,  відображаються  платниками  єдиного податку в податковій декларації  з  урахуванням   особливостей, визначених підпунктами 7.5-7.9 цього Положення.

        7.5. Платники  єдиного  податку  першої  групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у  строки, встановлені  для  квартального  податкового (звітного) періоду,  у разі перевищення  протягом  року  обсягу  доходу,  визначеного   у пункті 291.4 статті 291 Кодексу,або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за  ставками,  встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу,  оподаткований  за  ставками,  визначеними  для  платників єдиного  податку  першої  групи,  обсяг  доходу,  оподаткований за ставкою 15 %, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного  податку,  обраною  згідно  з  умовами,  визначеними  цієї главою,  авансові внески,  встановлені пунктом  295.1  статті  295 Кодексу. Подання податкової   декларації  у  строки,  встановлені  для квартального  податкового  (звітного)  періоду,   звільняє   таких платників  від  обов'язку  подання  податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

        7.6. Платники єдиного податку другої групи  у  податковій декларації окремо відображають:

     1) щомісячні   авансові   внески,   визначені  пунктом  295.1 статті 295 Кодексу;

     2) обсяг доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних  ними ставок єдиного податку;

     3) обсяг  доходу,  оподаткований  за  ставкою 15% (у разі перевищення обсягу доходу).

        7.7. Платники єдиного податку третьої групи у  податковій декларації окремо відображають:

     1) обсяг  доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних ними ставок єдиного податку;

     2) обсяг доходу,  оподаткований за ставкою  15 % (у разі перевищення обсягу доходу).

        7.8. Платники   єдиного   податку   четвертої   групи   у податковій декларації окремо відображають:

     1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 293.3 статті 293  Кодексу;

     2) обсяг   доходу,   оподаткований   за   подвійною  ставкою, встановленою пунктом 293.3 статті 293 Кодексу (у разі перевищення

обсягу доходу).

         7.9. У разі застосування іншого способу розрахунків,  ніж зазначений у цій главі,  здійснення видів діяльності, які не дають права  застосовувати  спрощену систему оподаткування,  провадження діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платників  єдиного  податку першої  і  другої  груп,  платники  єдиного  податку  в податковій декларації додатково  відображають  окремо  доходи,  отримані  від здійснення таких операцій.

      7.10. Сума   перевищення   обсягу  доходу  відображається  у податковій декларації за  податковий  (звітний)  період,  у  якому відбулося таке перевищення.

     При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп,  не включається до обсягу  доходу,  з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

      7.11. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з  урахуванням  норм пунктів 7.4-7.10 цього Положення.  Уточнююча податкова  декларація  подається  у  порядку,  встановленому   цим Кодексом.

      7.12. Платники  єдиного  податку  для  отримання довідки про доходи мають право подати до органу  державної  податкової  служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період,  що не  звільняє  такого  платника  податку  від обов'язку подання податкової декларації у строк,  встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду. Така податкова  декларація  складається  з  урахуванням  норм пунктів   7.4-7.10.  цього Положення     та  не  є  підставою  для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

7.13. Форми податкових декларацій платника єдиного  податку затверджуються в порядку, встановленому статтею 46  Кодексу.

           Секретар ради                                                                                  В.Андрусенко

 

Додаток

до Положення

 

СТАВКИ

єдиного податку  для суб’єктів підприємницької діяльності

на такі види:

 

Код

КВЕД

Види підприємницької діяльності

Ставка єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної зарплати на 1 січня податкового                   (звітного) року

Перша група платників

Друга група платників

Побутові послуги населенню

1

2

3

4

01.41.0.

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

10

20

01.42.0

Надання послуг у тваринництві

10

20

02.02.0

Надання послуг у лісовому господарстві

10

20

17.40.0.

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

10

20

17.51.0.

Виробництво килимів та килимових виробів

10

20

17.72.0.

Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів

10

20

18.10.0.

Виробництво одягу зі шкіри

10

20

18.22.0.

Виробництво верхнього одягу

10

20

18.23.0.

Виробництво спіднього одягу

10

15

18.24.0

Виробництво головних уборів

10

20

18.30.0.

Виробництво хутра та виробів з хутра

10

20

19.20.0.

Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів

10

20

19.30.0.

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10

15

20.30.0.

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів

10

20

28.75.0.

Виготовлення інших готових металевих виробів 

10

20

36.14.0.

Виробництво інших меблів 

10

20

36.22.0.

Виробництво ювелірних виробів 

10

20

36.30.2.

Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів 

10

15

50.20.0.

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

10

20

50.40.4.

Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів 

10

20

52.71.1.

Послуги з ремонту взуття

10

20

52.71.2.

Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів 

10

20

52.72.1.

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури 

10

20

52.72.2.

Ремонт інших побутових електричних товарів 

10

20

52.73.1.

Ремонт годинників 

5

10

52.73.2.

Ремонт ювелірних виробів 

10

20

52.74.1.

Ремонт та перероблення одягу 

10

20

52.74.9.

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку 

10

15

64.20.0

Діяльність зв’язку

10

20

71.40.0.

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

10

15

74.81.0.

Діяльність у сфері фотографії

10

20

93.01.1.

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

10

20

93.01.2.

Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів

10

20

93.02.0.

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

20

93.03.0.

Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг

10

20

95.00.0.

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 

10

20

Надання послуг, виробництво та торгівля

01.11.0

 

Вирощування зернових, технічних культур

 

15

1

2

3

4

01.11.1

Заготівля сільськогосподарської продукції

 

20

01.12.0

Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників

 

20

 

01.13.0

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

 

20

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

 

20

01.23.0

Розведення свиней

 

20

01.24.0

Розведення птиці

 

20

01.25.0.

Розведення інших тварин

 

20

01.30.0

Змішане сільське господарство 

 

15

02.01.1

Лісівництво та лісозаготівля

 

20

05.01.0

Рибальство, надання послуг у рибальстві

 

20

05.02.0

Рибництво, надання послуг у рибництві

 

20

15.13.0

Виробництво м’ясних продуктів

 

20

15.61.0

Виробництво продуктів борошномельно- круп’яної промисловості

 

20

15.81.0

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

 

10

17.30.0

Оздоблення тканин та текстильних виробів

 

20

20.10.0

Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини

 

20

20.30.0

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів

 

20

22.22.0

Інша поліграфічна діяльність

 

20

22.31.0

Тиражування звукозаписів

 

20

22.32.0

Тиражування відеозаписів

 

15

26.61.0.

Виробництво виробів з бетону для будівництва

 

15

26.66.0.

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу

 

15

28.12.0

Виробництво будівельних металевих виробів

 

20

28.52.0

Загальні механічні операції

 

20

28.63.0

Виробництво замків

 

 

15

29.32.4

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин для сільського та лісового господарства

 

20

31.10.2

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів

 

15

36.11.0

Виробництво меблів для сидіння 

 

20

36.12.0

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі 

 

20

36.13.0

Виробництво кухонних меблів 

 

20

45.11.0

Розбирання та знесення будівель, земляні роботи

 

15

45.21.1

Будівництво будівель

 

20

45.25.1

Інші спеціалізовані будівельні роботи

 

20

45.31.0

Електромонтажні роботи

 

20

45.33.1

Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

 

20

45.33.3

Газопровідні роботи 

 

20

45.34.0

Інші монтажні роботи 

 

20

45.42.0

Столярні та теслярські роботи 

 

20

50.10.2

Роздрібна торгівля  автомобілями

 

20

50.30.1

Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям

 

20

50.30.2.

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям 

 

20

51.19.0

Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 

 

20

51.33.0

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами

 

20

51.36.0

Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

 

20

51.37.0

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

 

20

51.38.0

Оптова торгівля іншими продуктами харчування

 

20

51.45.0

Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами

 

20

51.47.9

Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н.в.і.г

 

20

52.11.0.

 

 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 

 

20

52.12.0.

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 

 

20

52.22.0

Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами 

 

20

52.31.0

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 

 

20

52.32.0

Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами 

 

20

52.33.0

Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами 

 

20

52.42.0

Роздрібна торгівля одягом 

 

20

52.43.0

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами 

 

20

52.44.1

Роздрібна торгівля меблями

 

20

52.44.9

Роздрібна торгівля іншими товарами для дому 

 

20

52.45.0.

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та теле-апаратурою 

 

20

52.46.0

Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом 

 

20

52.47.0

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

 

15

52.48.3

Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням 

 

6

52.48.9

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами 

 

20

52.62.0

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

10

20

52.63.0

Роздрібна торгівля поза магазинами

 

20

55.23.0

Надання  інших місць для тимчасового проживання

 

15

55.30.2

Діяльність кафе

 

20

55.40.0

Діяльність барів

 

20

55.51.0

Діяльність їдалень

 

20

60.21.0

Діяльність автомобільного та іншого міжміського регулярного транспорту

 

20

60.23.0

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

 

15

60.22.0

Діяльність таксі

 

20

60.24.0

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

 

20

61.20.1

Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту

 

20

61.20.2

Діяльність вантажного річкового транспорту

 

20

63.30.0

Послуги з організації подорожувань

 

20

63.40.0

Організація перевезення вантажів

 

20

66.03.0

Інші послуги у сфері страхування

 

15

70.20.0

Здавання в оренду власного нерухомого майна земельні ділянки, загальна плаща яких не перевищує 0,2 га.,житлові приміщення, загальна площа яких не перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/ або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 квадратних метрів

 

20

71.10.0.

Оренда автомобілів

 

20

71.34.0

Оренда інших машин та устаткування

 

20

72.10.0.

Консультації з питань інформації

 

20

72.21.0

Розроблення стандартного програмного забезпечення

 

20

72.22.0

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

 

20

72.50.1

Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки 

 

15

72.50.2

Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки 

 

15

72.30.0

Оброблення даних

 

20

72.40.0

Діяльність пов’язана із банками даних

 

20

72.60.0

Інша діяльність у сфері інформатизації

 

20

74.11.1

Адвокатська діяльність

 

20

74.11.2

Нотаріальна та інша юридична діяльність

 

20

74.12.0

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку.

 

20

74.13.0.

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки.

 

15

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

 

15

74.20.1

Діяльність у сфері інжинірингу

 

20

74.20.3

Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

 

20

74.40.0

Рекламна діяльність

 

20

74.50.0

 Підбір та забезпечення персоналом

 

20

74.85.0

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

 

15

74.86.0

Діяльність телефонних центрів

 

20

74.87.0

Надання інших комерційних послуг

 

20

80.21.3

Позашкільна освіта

 

15

80.42.0

Освіта дорослих та інші види освіти

 

20

85.11.1

Діяльність лікарських закладів

 

20

85.12.0

Медична практика

 

20

85.13.0

Стоматологічна практика

 

20

85.20.0

Ветеринарна діяльність

 

20

85.32.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

 

12

92.13.0

Демонстрація кінофільмів

 

15

92.33.0

Діяльність ярмарок та атракціонів

 

20

92.34.0

Інша видовищно-розважальна діяльність

 

20

92.72.0

Інші види рекреаційної діяльності, а саме діяльність, пов’язану  з організацією відпочинку у рибальстві і рибництві

 

20

93.04.0

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту 

 

20

93.05.0

Надання інших індивідуальних послуг

 

20

  

Секретар ради                                                                                  В.Андрусенко