У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте скликання)

РІШЕННЯ

 

Від                                                                                              №

 

Про затвердження  Методики

розрахунку орендної плати за

комунальне майно та пропорції

її розподілу

 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин»,ч.2 ст.19 Закону України «Про оренду державного майна», Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. №629 і від 4 жовтня 1995 р. №786», з  метою  подальшого вдосконалення організації договірно-майнових відносин щодо надання в оренду комунального майна, керуючись ст..25, ст..26 та п.5 ст.60 розділу 111 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

 

          1.  Затвердити Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропорції її розподілу, згідно додатку.

         1.1. Встановити, що розмір  орендної плати, визначений умовами договорів оренди, які були укладені до набуття чинності даного рішення, не переглядаються до закінчення термінів дії договорів.

          2. Дане рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

          3. Вважати  такими,  що  втратили  чинність  рішення  міської   ради   від  26.03.2008  №2381  «Про  затвердження  ставок  орендної  плати   за   використання   об’єктів    нерухомого майна  комунальної  власності  міста» та  від  21.11.2006 №559 «Про  Методику розрахунку і порядок використання  орендної плати за  користування  майном комунальної власності міста».

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.) та спеціаліста 1-ї категорії, Годунко І.Ф.

 

       Міський голова                                                                        А.Кузьмич

 

 

                                                                                                                

                                                                                           Додаток

                                                                                           до проекту  рішення

                                                                                           міської ради

 

 

МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за комунальне майно

та пропорції її розподілу

 

1.      Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного майна комунального підприємства, організації а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).

2.      Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

     Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

     У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

     3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які, відповідно до укладених угод, зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, установа, господарське товариство на балансі яких перебуває це майно.

     Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінсоцполітики та Мінфіном.

4.     Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: 

     - визначається розмір річної орендної плати;

     - на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній, за який визначено індекс інфляції, що фіксується у договорі оренди;

     - з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розрахо-вується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

     У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

     Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5.     Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

 

                                                          

                                                  (Воз + Внм) х Сор.ц

                                     Опл = -----------------------------;

                                                               100

 

     де   Опл – розмір річної орендної плати, грн.; Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн;   Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн; Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

 

     6. Розмір річної орендної плати в разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється  за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, -  не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

 

     7. У разі оренди нерухомого майна  розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Вп х Сор

Опл = --------------------;

100

      де Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;  Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком  2.

         Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення  проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням авартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: Вп = Вб : Пб х Пп. ,

Де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн..; Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн..; Пп. – площа орендованого приміщення, кв.м; Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

         При відсутності фінансових можливостей орендодавця провести незалежну оцінку вартості будівлі в цілому для визначення вартості орендованого приміщення яке є частиною будівлі, передбачається визначення оцінки вартості приміщення яке є частиною безпосередньо шляхом проведення незалежної оцінки орендованого приміщення яке є частиною будівлі.

     8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

     9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду її розміру визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

                                                               Опл

    Опл.міс = -------- х  Ід.о.  х   Ім,

                                                                12

де  Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн;  Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

     Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування  розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

     Розмір орендної плати за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

         У разі, коли договір оренди вже укладено, то якими б не були строки попередньої оцінки, додатково її робити не потрібно.

 

10.Терміни внесення орендної плати визначаються в договорі.

 

     11. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

 

     12. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

    

     13. Визначити орендодавцями комунального майна – балансоутримувачів (підприємства, організації, установи).

     У разі коли орендодавцями є  комунальні підприємства, організації, установи, орендна плата спрямовується :

- за комунальне майно, що знаходиться на балансі Дубровицької  міської ради – 100 відсотків до  міського бюджету;

- за цілісний майновий комплекс   підприємств, організацій:

                  30 відсотків орендної плати – підприємству, організації;

                  70 відсотків орендної плати – до міського бюджету;

- за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства , організації :

                  70 відсотків  орендної плати- підприємству, організації;

                  30 відсотків орендної плати – до міського бюджету;

- за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації -  підприємству, організації;

- за нерухоме комунальне майно, що знаходиться на балансі підприємств, організацій в яких згідно Статуту джерелами формування майна є грошові і матеріальні внески Власника (Дубровицька міська рада) та дотації з бюджетів – балансоутримувачу цього майна і використовується для  забезпечення функціонування підприємства, організації.

     В цілому кошти отримані підприємством, організацією, установою від оренди комунального майна мають спрямовуватися на забезпечення функціонування підприємства, відновлення основних фондів, реконструкцію та розвиток виробництва.

     15. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

     Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна в загальній вартості орендованого майна в цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати.

     У разі суборенди приміщення в будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки його вартості в загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі в загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

     Плата за суборенду майна в частині, яка не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

     Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тою її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.

     Різниця між нарахованою платою за кожен наступний місяць суборенди й тою її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                В.Андрусенко

 

                

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних

майнових комплексів комунальних підприємств

 

з/п

Найменування

Орендна ставка, у відсотках

1

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

 

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію);

25

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості;

20

електроенергетики, газової, хімічної та нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування;

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

2

Інші об’єкти

10

 

 Додаток 2

до Методики

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

 

з/п

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка,

у відсотках

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

 

3

Розміщення:

40

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенств нерухомості), банкоматів;

ресторанів з нічним режимом роботи;

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

4

Розміщення:

30

виробників реклами;

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;

торговельних об’єктів з продажу автомобілів;

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

5

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб’єктів господарювання, які провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб’єктів господарювання, які  провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8

Розміщення:

20

клірингових установ;

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

майстерень з ремонту ювелірних виробів;

ресторанів;

приватних закладів охорони здоров’я;

суб’єктів господарювання, які діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- тих, які засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, які засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

9

Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів;

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

торговельних об’єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

- промислових товарів, що були у використанні;

- автотоварів;

- відео- та аудіо продукції;

офісних приміщень;

антен

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11

Розміщення:

15

суб’єктів господарювання, які надають послуги, пов’язані з переказом грошей;

бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

складів;

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

12

Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

суб’єктів господарювання, які надають послуги з утримання домашніх тварин

13

Розміщення:

12

суб’єктів господарювання, які діють на основі приватної власності та надають послуги з перевезення й доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба);

стоянок для автомобілів

14

Розміщення:

10

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе;

ветеринарних аптек;

рибних господарств;

приватних навчальних закладів;

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

суб’єктів господарювання, які здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17

Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

аптек, що реалізують готові ліки;

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18

Розміщення:

7

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

19

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20

Розміщення:

6

їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку;

суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіо продукції, що призначається для навчальних закладів

 

21

Розміщення:

 

 

5

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

оздоровчих закладів для дітей та молоді;

5

санаторно-курортних закладів для дітей;

5

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

5

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

5

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

5

суб’єктів господарювання, які здійснюють побутове обслуговування населення

6

22

Розміщення:

4

їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

громадських вбиралень;

камер схову;

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

23

Розміщення:

3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

суб’єктів господарювання, які надають ритуальні послуги;

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 м2;

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом);

науково-дослідних установ, крім бюджетних

24

Розміщення:

2

аптек, що обслуговують пільгові категорії населення;

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

бібліотек, архівів, музеїв;

дитячих молочних кухонь;

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

25

Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей і молоді) і дошкільних навчальних закладів;

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально- психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26

Розміщення транспортних підприємств з:

перевезення пасажирів;

15

перевезення вантажів

18

27

Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних і благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 м2;

3

понад 50 м2

7

28

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більше як 100 м2;

1

понад 100 м2

7

281

Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

29

Інше використання нерухомого майна

15

 

Примітка.

1.Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, які є суб’єктами малого підприємництва, що провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

         2.При здачі в оренду нерухомого майна бюджетних установ, нерухомого майна власності територіальної громади терміном на 1 – 5 днів або в одноразову погодинну оренду суб’єктам , які здійснюють підприємницьку діяльність, а також громадським, релігійним організаціям, партіям, фізичним особам, в тих випадках коли відсутня незалежна (експертна) оцінка орендованого об’єкта , встановлюється фіксована орендна плата за 1 кв.м. в розмірі 1 гривня за одну годину оренди.

         Також розмір погодинної орендної плати може визначатися на підставі договірних домовленостей між  обома сторонами, але при цьому розмір орендної плати не повинен бути меншим розміру фіксованої плати.

         3. За рішенням сесії Дубровицької міської ради – може бути надана пільгова орендна ставка в розмірі не менше 50 відсотків встановленої орендної ставки за цією Методикою для суб’єктів господарювання, які мають важливе соціальне значення для територіальної громади міста.