УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2018 року                                                                              № 740

 

Про затвердження Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території м. Дубровиця на 2019-2020 роки

 

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про землеустрій”, Закону України «Про охорону земель», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року», керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Програму розвитку земельних відносин і охорони земель на території  міста Дубровиця на 2019-2020 роки (додається).

 

         2.Передбачити видатки з місцевого бюджету на фінансування заходів, визначених Програмою в межах наявних асигнувань.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення  доручити постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля (голова Іванов В.Я.) та завідувачу сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради (Пшенична К.Д.).

 

Міськийголова                                                           Б.Микульський

 

 

                                                            Додаток

                                                         до рішенням міської ради

                                                                   від 21 грудня 2018 року № 740

ПРОГРАМА

регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Дубровиця на 2019-2020 роки

 

  1. Загальні положення

Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства, територіальною основою для усіх видів діяльності людини та виробничим фактором багатьох галузей економіки. В соціально – економічному розвитку України земельним ресурсам завжди належала провідна роль. Створення ефективної системи управління земельними ресурсами передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння землею, підтримку заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення ефективності, планування землекористування в населених пунктах, проведення землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи, збір та аналіз статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів. Використання та охорона земель є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері природокористування і є невід’ємною умовою збалансованого економічного та соціального розвитку. Тому характер і масштаби земельних перетворень визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин. Проведення земельної реформи на території міста можливо шляхом місцевих програм з питань використання та охорони земель, які визначають склад та обсяги першочергових та перспектив заходів щодо використання й охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації.

 

2. Мета Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Дубровиця на 2019-2020 роки

Мета Програми регулювання та розвитку земельних відносин на території міста Дубровиці на 2019-2020 роки (далі - Програма) - розробка організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорону шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міста Дубровиці, наповнення міського бюджету за рахунок надходжень від земельного податку та орендної плати за землю.

3. Виготовлення  проектів відведення інвестиційно привабливих земельних ділянок комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги

Земельним кодексом України передбачено продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснювати виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134.

Добір земельних ділянокдля формування переліку затверджується  рішенням Дубровицької  міської ради «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання  можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах».

  Розроблення документацій із землеустрою у вигляді проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для визначення місцезнаходження, площі, цільового призначення та кадастрових номерів земельних ділянок.

У результаті продажу та продажу прав земельних ділянок на конкурентних засадах буде отримано дохід до міського бюджету,  що компенсує витрати на їх розроблення.

4. Інвентаризація земель комунальної власності міста Дубровиці.

         Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються чи використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення земельного кадастру, здійснення контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їхній основі відповідних рішень органами місцевого самоврядування. Згідно з Порядком проведення інвентаризації земель, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (зі змінами) об'єктами інвентаризації є територія міста та окремі земельні ділянки. На теперішній час у місті є території, на яких необхідно провести інвентаризацію, а саме: вільні території промислових об'єктів, землі загального користування, зелені насадження міст, землі, що не використовуються або використовуються нераціонально, землі під водними об’єктами. У зв'язку з тим, що одним із основних джерел надходження коштів до міського бюджету є надходження від плати за землю, проведення інвентаризації земель комунальної власності міста сприятиме наповненню міського бюджету за рахунок надходжень від земельного податку та орендної плати за землю.

5.Оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками комунальної власності  Дубровицької міської ради.

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Відповідно до ст. 92 Земельного кодексу України комунальні підприємства одержують в користування земельні ділянки на праві постійного користування земельною ділянкою. Право постійного користування земельною ділянкою – це різновид права користування земельною ділянкою, коли об’єкти використовують надані їм земельні ділянки без заздалегідь визначених термінів. Зміст права користування полягає у можливості отримання корисних властивостей земельної ділянки, тобто можливості її господарського використання з метою отримання прибутку або задоволення власних потреб. Насамперед слід зазначити, що право землекористування є не тільки правом, а й обов’язком землекористувача. Усі землекористувачі зобов’язані  оформити документи на право використовувати земельні ділянки та використовувати їх тільки за цільовим призначенням. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» № 5245-VI було проведено розмежування земель державної та комунальної власності. Пунктом 13 Перехідних положень даного Закону на органи місцевого самоврядування покладено зобов’язання забезпечити оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право користування ними. Завдання організації робіт з оформлення правовстановлюючих документів на землю комунальної власності є пріоритетним заходом земельної реформи. Проведення даних робіт дасть можливість упорядкувати землеволодіння комунальних підприємств та бюджетних установ міста та запобігти незаконних вилучень даних територій. 

6. Розроблення Генерального плану міста Дубровиця.

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території міста Дубровиці. При розробці генерального плану впроваджується перший рівень зонування - функціональне зонування території міста. Тому якість, прозорість та повнота генерального плану мають вплив на всю подальшу роботу з зонування у місті.  Генеральний план є найважливішим документом у сфері містобудування, який затверджується органами місцевого самоврядування та визначає розвиток міста на найближчі 15-20 років. Нормативне визначення генерального плану й окремих процедурних питань, пов’язаних із розробкою, обговоренням, прийняттям і виконанням документа,  закріплене в Законі України  «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план міста Дубровиця та «Проект детальной планировки центральной части города», розроблений у 1983 році Львівським філіалом інституту «Діпроміст».

Оскільки місто Дубровиця, згідно постанови Кабінету Міністрів України №878 від 26 липня 2001 року, занесене до списку історичних місць України – перша письмова згадка датується 1005 роком і згадується в переліку міст, які мали б належати до єпископії, то, відповідно до п.3 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: «Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання забудови та розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини».

Розвиток м.Дубровиця за останні роки не відповідає основним напрямкам і тенденціям. В силу тих чи інших причин спостерігається невідповідність ряду параметрів розвитку міста, передбачених ще проектом 1983 року. Значні зміни в економічній і соціальній сфері, що склалися за останнє десятиліття, невідповідність показників, вказаних в старому генеральному плані, сучасним показникам розвитку міста, поява нових підходів у містобудівному проектуванні, що забезпечують можливість переходу до правового містобудівного регулювання, надходження великої кількості звернень мешканців до місцевих органів самоврядування щодо забезпечення громадян земельними ділянками для будівництва житлових будинків, невідповідність меж міста генеральному плану пояснюють необхідність розробки нового генерального плану міста.

 

7. Фінансове забезпечення програми.

 

Фінансове забезпечення заходів, передбачених програмою, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування.

Витрати на реалізацію Програми за розрахунками складають 790,00 тис.грн.

 

8. Механізм забезпечення реалізації програми.

 

У програмі розвитку земельних відносин міста Дубровиці на 2019-2020 роки визначені основні напрямки вирішення питань.

Основними напрямками і механізмами, за допомогою яких можна в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів, слід вважати:найшвидше  закінчення земельно-кадастрових робіт, що є базою для повного, об’єктивного та оперативного обліку земель з метою врегулювання їх правового статусу, повного і своєчасного оподаткування та розвитку ринку земель (інвентаризація земель, виготовлення генерального плану міста, розширення  меж міста, тощо).

Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що, в свою чергу, залежить від повного та своєчасного їх фінансування на всіх рівнях.

Заходи Програми реалізуються замовником-координатором шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

 

9. Очікувані результати.

 

Виходячи з перспективи розвитку правової бази, основних напрямків державної політики у сфері регулювання земельних відносин, стратегічних цілей у реалізації заходів з охорони земель, наявності коштів на проведення земельної реформи, удосконалення земельних відносин спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб щодо набуття і реалізації права власності на земельні ділянки під контролем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Спрощення, впорядкування та прозорість механізму набуття і реалізації права власності або користування землею, у тому числі і на умовах оренди, сприятиме нарощуванню житлового будівництва, розвитку соціальної та інженерної інфраструктури, створенню нових робочих місць, збільшенню вартості землі.

Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів, також дає прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельні ділянки в приватну власність та отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може прискорити економічне зростання та збільшити надходження до бюджету.

 

Обсяги витрат

на проведення заходів міської програми розвитку земельних відносин на території  міста Дубровиця на 2019-2020 роки

 

 

№п\п

Показники

 

Вартість робіт, тис. грн в 2019 році

Вартість робіт, тис. грн. в 2020 році

 

Джерело фінансування

 

1.

Генеральний план м.Дубровиця

 

         150,00

350,00

Місцевий бюджет

 

2.

Інвенатризація земель м.Дубровиця

 

50,00

20,00

 

Місцевий бюджет

 

 

3.

Виготовлення  проектів відведення інвестиційно привабливих земельних ділянок комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги

 

 

 

 

 

55,00

35,00

 

 

 

Місцевий бюджет

 

 

4.

Роботи по ґрунтовому обстеженню і складання висновку по ґрунтовому покриву земельної ділянки

 

 

 

            15,00

25,00

 

 

Місцевий бюджет

 

 

 

5.

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування

під  міське кладовище за межами населеного пункту

 

 

 

65,00

25,00

 

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

Всього

 

335,00

 

455,00

 

 

 

Секретар ради                                                                   М.Годунко

 

Зміни до програми (рішення від 12 квітня 2019 року № 788)