УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 лютого 2018 року                                                                             № 572

 

Про затвердження Програми використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

 

         Відповідно до ст. 691, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 209 Земельного кодексу України, п.22 ч.1 ст.26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та з метою залучення коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до місцевого бюджету,  міська  рада

        

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – Програма), що додається.

 

          2.  Контроль за виконанням даного рішення  доручити постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля (голова Іванов В.Я.), організацію виконання рішення – начальнику фінансово-економічного відділу (Велика І.С.).

 

 

 

Міський  голова                                                          Б.Микульський

 

       ДОДАТОК

до рішенням  міської ради

від 23 лютого 2018 року № 572

 

Програма

використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ця Програма використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – Програма), розроблено відповідно до вимог і положень Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про охорону земель ” та спільного наказу Міністерства аграрної політики України і Міністерства фінансів України N 58/136 від 27.02.2002 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2002 за N 411/6699.

1.2. Програма визначає механізм надходження, обліку та використання коштів, встановлює загальні правила планування і фінансування заходів та об’єктів за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, контролю за їх використанням та звітністю.

 

ІІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Джерела та порядок надходження коштів:

2.1.На спеціальний рахунок бюджету міської ради, який знаходиться у Дубровицькому відділенні Державної казначейської служби України в Рівненської області,   зараховуються кошти відшкодування   втрат сільськогосподарського   і  лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням (викупом) в тимчасове або постійне користування сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників, для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, обмеженням прав власників землі й землекористувачів, утому числі орендарів або погіршенням якості земель у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій.

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земельта чагарників, які підлягають відшкодуванню, надходять  до спеціального фонду міської бюджету.

2.2.Використання коштів здійснюється по кодах функціональної класифікації видатків "Охорона і раціональне використання земель" та  «Проведення заходів із землеустрою». Кошти перераховуються на спеціальний рахунок головного розпорядника коштів.

2.3. Головним розпорядником цих коштів щорічно визначається при затвердженні міського бюджету на відповідний рік  Дубровицька  міська рада.

2.4.Відшкодуванням втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,  спричинених вилученням  сільськогосподарських  та лісових угідь, для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, проводиться юридичними і фізичними особами (платниками) у двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених угідь - для добування корисних копалин відкритим способом - у міру їх фактичного надання згідно із визначеними та затвердженими планами.

2.5.Обсяги втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню та контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають   відшкодуванню,   розраховуються  відповідно  до  Порядку,  затвердженого постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1279 „Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”  (із змінами та доповненнями), від 21.07.2010 №619 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

2.6. При затвердженні проекту землеустрою міською  радою  здійснюється  контроль за своєчасним відшкодуванням втрат.

2.7.Частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, яка перераховується до спеціального фонду міського бюджету, визначається законодавством  відповідно до ст.69-1 Бюджетного Кодексу України.

Напрями використання коштів:

2.8. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, мають цільове призначення  і відповідно до статті 209 Земельного кодексу України використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель, розмежування земель державної і комунальної власності.

2.9.Використання цих коштів на інші цілі не зазначені у даній Програмі не допускаються.

2.10.Усі роботи проводяться лише на основі проектно-кошторисної документації, її вартість входить до складу робіт, що фінансуються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.11.Підставою для здійснення платежів із рахунку розпорядника бюджетних коштів на одержувачів коштів є робочий проект, платіжні доручення, наявність договорів (господарства з розпорядником коштів та господарства з Підрядником по виконанню робіт), підтверджувальні документи, одним із яких є акти приймання-здавання виконаних робіт.

2.12.Кошти перераховуються Підряднику згідно з обсягами виконаних робіт, вказаних у договорі, які підтверджені актами на виконані роботи.

 

ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ

ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

3.1. Планування видатків, що здійснюються за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, здійснюється Дубровицькою міською радою.

3.2. Дубровицька міська  рада в якості замовника робіт, із врахуванням очікуваних надходжень коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, здійснює контроль та несе відповідальність за виконання заходів по використанню коштів.

 

IV. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

4.1. Видатки місцевого бюджету за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, здійснюються в межах фактичного надходження цих коштів.

4.2. Закупівля товарів, робіт і послуг, передбачених пунктом 2.8 розділу ІІ цього Порядку, що виконуються за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

V.  ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ.

 

5.1.Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним  використанням  коштів, покладається на головного розпорядника коштів.

5.2. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів із спецрахунку місцевого бюджету здійснюється за формою і порядком, встановленим Державною казначейською службою  України.

5.3.Контроль за дотриманням Програми використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва та ефективне використання коштів здійснюють постійні комісії міської  ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту населення, з питань земельних відносин та охорони довкілля.

5.4.Контроль цільового та ефективного використання коштів спеціального фонду місцевого бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із законодавством покладені такі функції. 

5.5.Посадові особи розпорядника коштів несуть відповідальність за цільове використання коштів згідно з чинним законодавством. 

 

 

Секретар ради                                                                   М.Годунко